Elsk og gled deg over barna dine slik de er, slik de ser ut, det de gjør, og glem de kvalitetene de ikke har.


elsk-og-gled-deg-over-barna-dine-slik-er-slik-ut-det-gjør-og-glem-kvalitetene-ikke-har
benjamin spockelskoggleddegoverbarnadineslikerutdetgjørglemkvaliteteneikkeharelsk ogog gledgled degdeg overover barnabarna dinedine slikslik dede erslik deser utdet dede gjørog glemglem dede kvalitetenekvalitetene dede ikkeikke harelsk og gledog gled deggled deg overdeg over barnaover barna dinebarna dine slikdine slik deslik de erslik de serde ser utdet de gjørog glem deglem de kvalitetenede kvalitetene dekvalitetene de ikkede ikke harelsk og gled degog gled deg overgled deg over barnadeg over barna dineover barna dine slikbarna dine slik dedine slik de erslik de ser utog glem de kvaliteteneglem de kvalitetene dede kvalitetene de ikkekvalitetene de ikke harelsk og gled deg overog gled deg over barnagled deg over barna dinedeg over barna dine slikover barna dine slik debarna dine slik de erog glem de kvalitetene deglem de kvalitetene de ikkede kvalitetene de ikke har

Vi ser ikke tingene slik de er, vi ser dem slik vi er. -Ting
vi-ikke-tingene-slik-er-vi-dem-slik-vi-er
Hvis du erindrer at alderdommens føde er visdom, vil du i ungdommen innrette deg slik at dine gamle dager ikke bringer deg nød. -Leonardo da Vinci
hvis-du-erindrer-at-alderdommens-fø-er-visdom-vil-du-i-ungdommen-innrette-deg-slik-at-dine-gamle-dager-ikke-bringer-deg-nød
Det er slik jeg ser det: Hvis barna mine fremdeles er i live når mannen min kommer hjem, har jeg gjort jobben min. -Oppdragelse
det-er-slik-jeg-det-hvis-barna-mine-fremdeles-er-i-live-når-mannen-min-kommer-hjem-har-jeg-gjort-jobben-min
Jeg elsker deg ... slik duggen elsker blomstene; slik fuglene elsker solskinnet; slik krusningene elsker brisen. -Ukjent
jeg-elsker-deg-slik-duggen-elsker-blomstene-slik-fuglene-elsker-solskinnet-slik-krusningene-elsker-brisen
Slik jeg ser det, må du finne deg i regnet hvis du vil se regnbuen. -Dolly Parton
slik-jeg-det-må-du-finne-deg-i-regnet-hvis-du-vil-se-regnbuen
Jeg maler ting slik jeg tenker dem, ikke slik jeg ser dem. -Pablo Picasso
jeg-maler-ting-slik-jeg-tenker-dem-ikke-slik-jeg-dem