Elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til en plikt. La den heller være et vuggende hav mellom sjelens kyster.


elsk-hverandre-men-gjør-ikke-kjærligheten-til-plikt-la-den-heller-være-et-vuggende-hav-mellom-sjelens-kyster
kjærlighet - rådelskhverandremengjørikkekjærlighetentilpliktdenhellerværeetvuggendehavmellomsjelenskysterelsk hverandremen gjørgjør ikkeikke kjærlighetenkjærligheten tiltil enen pliktla denden hellerheller værevære etet vuggendevuggende havhav mellommellom sjelenssjelens kystermen gjør ikkegjør ikke kjærlighetenikke kjærligheten tilkjærligheten til entil en pliktla den hellerden heller væreheller være etvære et vuggendeet vuggende havvuggende hav mellomhav mellom sjelensmellom sjelens kystermen gjør ikke kjærlighetengjør ikke kjærligheten tilikke kjærligheten til enkjærligheten til en pliktla den heller væreden heller være etheller være et vuggendevære et vuggende havet vuggende hav mellomvuggende hav mellom sjelenshav mellom sjelens kystermen gjør ikke kjærligheten tilgjør ikke kjærligheten til enikke kjærligheten til en pliktla den heller være etden heller være et vuggendeheller være et vuggende havvære et vuggende hav mellomet vuggende hav mellom sjelensvuggende hav mellom sjelens kyster

Tilpass det det som er blitt din lodd. Elsk de mennesker det er deg gitt å være sammen med, men elsk dem oppriktig. -Skjebne
tilpass-det-det-som-er-blitt-din-lodd-elsk-mennesker-det-er-deg-gitt-å-være-sammen-med-men-elsk-dem-oppriktig
Kjærligheten får ikke jorda til å snurre. Men det er kjærligheten som gjør det verdt å bli med på noen runder. -Franklin P. Jones
kjærligheten-får-ikke-jorda-til-å-snurre-men-det-er-kjærligheten-som-gjør-det-verdt-å-bli-med-på-noen-runder
Ifølge vår nye moral er det blitt en plikt å kjøpe og en plikt å kaste, for gjør vi ikke det, går næringslivet konkurs. -Forbrukersamfunn
ifølge-vår-nye-moral-er-det-blitt-plikt-å-kjøpe-og-plikt-å-kaste-for-gjør-vi-ikke-det-går-næringslivet-konkurs
Små barn er fortsatt et symbol på den evige pakten mellom kjærlighet og plikt. -Barn
små-barn-er-fortsatt-et-symbol-på-den-evige-pakten-mellom-kjærlighet-og-plikt
Kjærligheten måles ikke etter hvor mange ganger vi rører hverandre, men hvor mange ganger vi når hverandre. -Samuel Johnson
kjærligheten-måles-ikke-etter-hvor-mange-ganger-vi-rører-hverandre-men-hvor-mange-ganger-vi-når-hverandre