Ein dag vil du lykkast - du vet at dagen komme, får håpe at du merke det før han e omme.


ein-dag-vil-du-lykkast-du-vet-at-dagen-komme-får-håpe-at-du-merke-det-før-han-e-omme
dageindagvildulykkastvetatdagenkommefårhåpemerkedetførhanommeein dagdag vilvil dudu lykkastlykkastdudu vetvet atat dagendagen kommefår håpehåpe atat dudu merkemerke detdet førfør hanhan ee ommeein dag vildag vil duvil du lykkastdu lykkastdu vetdu vet atvet at dagenat dagen kommefår håpe athåpe at duat du merkedu merke detmerke det førdet før hanfør han ehan e ommeein dag vil dudag vil du lykkastvil du lykkastdu vet atdu vet at dagenvet at dagen kommefår håpe at duhåpe at du merkeat du merke detdu merke det førmerke det før handet før han efør han e ommeein dag vil du lykkastdag vil du lykkastdu vet at dagendu vet at dagen kommefår håpe at du merkehåpe at du merke detat du merke det førdu merke det før hanmerke det før han edet før han e omme

Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
Er en mann pessimist før han er førti, vet han for lite; er han optimist etter førti, vet han for lite. -Ukjent
er-mann-pessimist-før-han-er-førti-vet-han-for-lite-er-han-optimist-etter-førti-vet-han-for-lite
Han vet ikke mye som vil fortelle sin kone alt han vet. -Thomas Fuller
han-vet-ikke-mye-som-vil-fortelle-kone-alt-han-vet
Folk lærer noe hver dag, og ofte lærer de at det de lærte dagen før, var galt. -William E. Vaughan
folk-lærer-noe-hver-dag-og-ofte-lærer-at-det-lærte-dagen-før-var-galt
Den som får penger før han får forstand, beholder dem ikke lenge. -Penger og økonomi
den-som-får-penger-før-han-får-forstand-beholder-dem-ikke-lenge