Eg vil innstendig håpe at både vi og politikarane kan få halde fram med å vere litt uærlege, slik innimellom.


eg-vil-innstendig-håpe-at-bå-vi-og-politikarane-kan-få-halde-fram-med-å-vere-litt-uærlege-slik-innimellom
politikeregvilinnstendighåpeatbådeviogpolitikaranekanhaldeframmedverelittuærlegeslikinnimellomeg vilvil innstendiginnstendig håpehåpe atat bådebåde vivi ogog politikaranepolitikarane kankan fåfå haldehalde framfram medmed åå verevere littlitt uærlegeslik innimellomeg vil innstendigvil innstendig håpeinnstendig håpe athåpe at bådeat både vibåde vi ogvi og politikaraneog politikarane kanpolitikarane kan fåkan få haldefå halde framhalde fram medfram med åmed å vereå vere littvere litt uærlegeeg vil innstendig håpevil innstendig håpe atinnstendig håpe at bådehåpe at både viat både vi ogbåde vi og politikaranevi og politikarane kanog politikarane kan fåpolitikarane kan få haldekan få halde framfå halde fram medhalde fram med åfram med å veremed å vere littå vere litt uærlegeeg vil innstendig håpe atvil innstendig håpe at bådeinnstendig håpe at både vihåpe at både vi ogat både vi og politikaranebåde vi og politikarane kanvi og politikarane kan fåog politikarane kan få haldepolitikarane kan få halde framkan få halde fram medfå halde fram med åhalde fram med å verefram med å vere littmed å vere litt uærlege

Spør ikkje kva politikarane kan gjere for deg, men kva du kan gjere for politikarane. Så tenkjer eg også det skal bli politikk. -Politiker
spør-ikkje-kva-politikarane-kan-gjere-for-deg-men-kva-du-kan-gjere-for-politikarane-så-tenkjer-eg-også-det-skal-bli-politikk
Det ekje så forbanna kjekt å vere den andre vil, og ikkje den ein sjøl vil vere. -Være seg selv
det-ekje-så-forbanna-kjekt-å-vere-den-andre-vil-og-ikkje-den-ein-sjøl-vil-vere
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
Jul er ikke jul om vi ikke kan nyte den slik barn gjør: med litt grådighet, litt tåpelighet og overraskelser. -Jul
jul-er-ikke-jul-om-vi-ikke-kan-nyte-den-slik-barn-gjør-med-litt-grådighet-litt-tåpelighet-og-overraskelser
Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
Fint med ein å vere snill i lag med, teie still i lag med, vere til i lag med. -Josef G. Larssen
fint-med-ein-å-vere-snill-i-lag-med-teie-still-i-lag-med-vere-til-i-lag-med