Eg trur at eit menneske ikkje bare har eitt ansikt, det har mange, eit menneske er fullt av ansikt, og ofte får du høre at du er ein falsk person, du viser ikkje ditt sanne ansikt, men det trur eg er feil, eit menneske har ein drøss ansikt, og ein er heller ikkje den same gjennom heile livet, ustanselig forandrar eit ansikt seg og blir til noko nytt.


eg-trur-at-eit-menneske-ikkje-bare-har-eitt-ansikt-det-har-mange-eit-menneske-er-fullt-av-ansikt-og-ofte-får-du-høre-at-du-er-ein-falsk-person-du
frode gryttenegtrurateitmenneskeikkjebarehareittansiktdetmangeerfulltavogoftefårduhøreeinfalskpersonviserdittsannemenegfeildrøsshellerdensamegjennomheilelivetustanseligforandraransiktsegblirtilnokonytteg trurtrur atat eiteit menneskemenneske ikkjeikkje barebare harhar eitteitt ansiktdet harhar mangeeit menneskemenneske erer fulltfullt avav ansiktog ofteofte fårfår dudu hørehøre atat dudu erer einein falskfalsk persondu viserviser ikkjeikkje dittditt sannesanne ansiktmen detdet trurtrur egeg erer feileit menneskemenneske harhar einein drøssdrøss ansiktog einein erer hellerheller ikkjeikkje denden samesame gjennomgjennom heileheile livetustanselig forandrarforandrar eiteit ansiktansikt segseg ogog blirblir tiltil nokonoko nytteg trur attrur at eitat eit menneskeeit menneske ikkjemenneske ikkje bareikkje bare harbare har eitthar eitt ansiktdet har mangeeit menneske ermenneske er fullter fullt avfullt av ansiktog ofte fårofte får dufår du høredu høre athøre at duat du erdu er einer ein falskein falsk persondu viser ikkjeviser ikkje dittikkje ditt sanneditt sanne ansiktmen det trurdet trur egtrur eg ereg er feileit menneske harmenneske har einhar ein drøssein drøss ansiktog ein erein er hellerer heller ikkjeheller ikkje denikkje den sameden same gjennomsame gjennom heilegjennom heile livetustanselig forandrar eitforandrar eit ansikteit ansikt segansikt seg ogseg og blirog blir tilblir til nokotil noko nytt

De skal ikkje misakte seglaren; han er ein skarv, men han er å likne med eit menneske, i mange ting. Og seglarar er vi alle, på livsens hav. -Kjøp og salg
de-skal-ikkje-misakte-seglaren-han-er-ein-skarv-men-han-er-å-likne-med-eit-menneske-i-mange-ting-og-seglarar-er-vi-alle-på-livsens-hav
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Forelsk deg aldri i en kvinnes profil, for du skal leve ansikt til ansikt med henne. -Kvinner
forelsk-deg-aldri-i-kvinnes-profil-for-du-skal-leve-ansikt-til-ansikt-med-henne
Jeg kjente aldri vårens sjarme Møtte den aldri ansikt til ansikt -Vår
jeg-kjente-aldri-vårens-sjarme-møtte-den-aldri-ansikt-til-ansikt
Vinn ein kunstnar full siger med det same, er han helst ikkje noko nytt, men eitkvart ein tek farvel med. -Kristoffer Uppdal
vinn-ein-kunstnar-full-siger-med-det-same-er-han-helst-ikkje-noko-nytt-men-eitkvart-ein-tek-farvel-med
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no