Dypt der inne – bak skjegg og dobbelthaker – lever ennå barnet i oss. Og mister vi for alvor kontakten med den minste i oss – da tror jeg vi virkelig er ille ute.


dypt-der-inne-bak-skjegg-og-dobbelthaker-lever-ennå-barnet-i-oss-og-mister-vi-for-alvor-kontakten-med-den-minste-i-oss-da-tror-jeg-vi-virkelig-er
tor Åge bringsværddyptderinnebakskjeggogdobbelthakerleverennåbarnetossogmisterviforalvorkontaktenmeddenminsteossdatrorjegvirkeligerilleutedypt derder inneinne –– bakbak skjeggskjegg ogog dobbelthakerdobbelthaker –– leverlever ennåennå barnetbarnet ii ossog mistermister vivi forkontakten medmed denden minsteminste ii ossoss –– dada trorjeg vivi virkeligvirkelig erer illeille utedypt der inneder inne –inne – bak– bak skjeggbak skjegg ogskjegg og dobbelthakerog dobbelthaker –dobbelthaker – lever– lever ennålever ennå barnetennå barnet ibarnet i ossog mister vimister vi forvi for alvorfor alvor kontaktenalvor kontakten medkontakten med denmed den minsteden minste iminste i ossi oss –oss – da– da trorda tror jegtror jeg vijeg vi virkeligvi virkelig ervirkelig er illeer ille ute

Jeg snakker om sola, for da vil du skinne. Nå er du der ute, og tida er inne. -Sol
jeg-snakker-om-sola-for-da-vil-du-skinne-nå-er-du-der-ute-og-tida-er-inne
Jeg sitter nå i husets minste rom med kritikken Deres foran meg. Om et øyeblikk vil jeg ha den bak meg. -Kritikk
jeg-sitter-nå-i-husets-minste-rom-med-kritikken-deres-foran-meg-om-et-øyeblikk-vil-jeg-den-bak-meg
Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
Me bruker heile den vaksne tida på å skjula barnet i oss. -Herbjørg Wassmo
me-bruker-heile-den-vaksne-tida-på-å-skjula-barnet-i-oss