Du vet vel om at du er verdifull, at du er viktig her og nå. At du er elsket for din egen skyld, for ingen annen er som du.


du-vet-vel-om-at-du-er-verdifull-at-du-er-viktig-her-og-nå-at-du-er-elsket-for-din-egen-skyld-for-ingen-annen-er-som-du
ingemar olssonduvetvelomatduerverdifullviktigherogatelsketfordinegenskyldingenannensomdudu vetvet velvel omom atat dudu erer verdifullat dudu erer viktigviktig herher ogog nåat dudu erer elsketelsket fordin egenegen skyldingen annenannen erer somsom dudu vet velvet vel omvel om atom at duat du erdu er verdifullat du erdu er viktiger viktig herviktig her ogher og nåat du erdu er elsketer elsket forelsket for dinfor din egendin egen skyldfor ingen anneningen annen erannen er somer som dudu vet vel omvet vel om atvel om at duom at du erat du er verdifullat du er viktigdu er viktig herer viktig her ogviktig her og nåat du er elsketdu er elsket forer elsket for dinelsket for din egenfor din egen skyldfor ingen annen eringen annen er somannen er som dudu vet vel om atvet vel om at duvel om at du erom at du er verdifullat du er viktig herdu er viktig her oger viktig her og nåat du er elsket fordu er elsket for diner elsket for din egenelsket for din egen skyldfor ingen annen er somingen annen er som du

Den høyeste lykke i livet er vissheten om å være elsket for sin egen skyld, eller rettere sagt: å være elsket til tross for at man er den man er. -Lykke
den-høyeste-lykke-i-livet-er-vissheten-om-å-være-elsket-for-egen-skyld-eller-rettere-sagt-å-være-elsket-til-tross-for-at-man-er-den-man-er
Jeg tror vel vi alle kan ha behov for å drømme oss litt bort til en annen verden iblant. Bare for adspredelsens skyld. -Drøm
jeg-tror-vel-vi-alle-kan-behov-for-å-drømme-oss-litt-bort-til-annen-verden-iblant-bare-for-adspredelsens-skyld
Kjærlighet er en tilstand der en annen persons lykke er avgjørende for din egen. -Kjærlighet er
kjærlighet-er-tilstand-der-annen-persons-lykke-er-avgjørende-for-din-egen
Jeg visste det! Din sjel og ingen annen, er skapt for meg, - så roper lytt en røst, som aldri feiler og som ei bedrager. -Henrik Ibsen
jeg-visste-det-din-sjel-og-ingen-annen-er-skapt-for-meg-så-roper-lytt-røst-som-aldri-feiler-og-som-ei-bedrager
Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull. -Kunnskap
det-finnes-ingen-kunnskap-som-ikke-er-verdifull
Å, ingen kjeder meg vel sånn som du, min venn - så hvorfor mon jeg nesten dør av hjertesår hver gang du tar din hatt og går? -Dorothy Parker
Å-ingen-kjeder-meg-vel-sånn-som-du-min-venn-så-hvorfor-mon-jeg-nesten-dør-av-hjertesår-hver-gang-du-tar-din-hatt-og-går