Du vet det er kjærlighet når alt du ønsker er at den andre skal være lykkelig, selv om du ikke er en del av lykken.


du-vet-det-er-kjærlighet-når-alt-du-ønsker-er-at-den-andre-skal-være-lykkelig-selv-om-du-ikke-er-del-av-lykken
julia robertsduvetdeterkjærlighetnåraltduønskeratdenandreskalværelykkeligselvomikkedelavlykkendu vetvet detdet erer kjærlighetkjærlighet nårnår altalt dudu ønskerønsker erer atat denandre skalskal værevære lykkeligselv omom dudu ikkeikke erer enen deldel avav lykkendu vet detvet det erdet er kjærligheter kjærlighet nårkjærlighet når altnår alt dualt du ønskerdu ønsker erønsker er ater at denat den andreden andre skalandre skal væreskal være lykkeligselv om duom du ikkedu ikke erikke er ener en delen del avdel av lykkendu vet det ervet det er kjærlighetdet er kjærlighet nårer kjærlighet når altkjærlighet når alt dunår alt du ønskeralt du ønsker erdu ønsker er atønsker er at dener at den andreat den andre skalden andre skal væreandre skal være lykkeligselv om du ikkeom du ikke erdu ikke er enikke er en deler en del aven del av lykkendu vet det er kjærlighetvet det er kjærlighet nårdet er kjærlighet når alter kjærlighet når alt dukjærlighet når alt du ønskernår alt du ønsker eralt du ønsker er atdu ønsker er at denønsker er at den andreer at den andre skalat den andre skal væreden andre skal være lykkeligselv om du ikke erom du ikke er endu ikke er en delikke er en del aver en del av lykken

I ekte kjærlighet ønsker man at det andre mennesket skal ha det godt. I romantisk kjærlighet ønsker man det andre mennesket. -Kjærlighet - ekte
i-ekte-kjærlighet-ønsker-man-at-det-andre-mennesket-skal-det-godt-i-romantisk-kjærlighet-ønsker-man-det-andre-mennesket
En klok mann er forberedt på alt, vet når han skal gi etter, gi opp, er takknemlig for de gleder livet har hatt å by på, og verken raser eller klynker når lykken (nødvendigvis) tar slutt. -Susan Sontag
en-klok-mann-er-forberedt-på-alt-vet-når-han-skal-gi-etter-gi-opp-er-takknemlig-for-gleder-livet-har-hatt-å-by-på-og-verken-raser-eller-klynker
«Men ikke har kjærlighet». Er pliktfølelsen overfor andre ikke et uttrykk for vår innerste vilje, så får den fare: hvorfor skal vi plage oss selv - for å såre andre? -Nestekjærlighet
men-ikke-har-kjærlighet-er-pliktfølelsen-overfor-andre-ikke-et-uttrykk-for-vår-innerste-vilje-så-får-den-fare-hvorfor-skal-vi-plage-oss-selv
Men denne lykken, denne lykken, hvor er den? Hvem kan si om seg selv at han er lykkelig? -Lykke
men-denne-lykken-denne-lykken-hvor-er-den-hvem-kan-om-seg-selv-at-han-er-lykkelig
Å unnvære noen av de tingene du ønsker deg, er en uunnværlig del av lykken. -Lykke
Å-unnvære-noen-av-tingene-du-ønsker-deg-er-uunnværlig-del-av-lykken