Du spør meg kanskje om det er godt eller vondt å vera menneske. Veit du kva eg svara da? Eg svara ja!


du-spør-meg-kanskje-om-det-er-godt-eller-vondt-å-vera-menneske-veit-du-kva-eg-svara-da-eg-svara-ja
menneskeduspørmegkanskjeomdetergodtellervondtveramenneskeveitdukvaegsvaradaegjadu spørspør megmeg kanskjekanskje omom detdet erer godtgodt ellereller vondtvondt åå veravera menneskeveit dudu kvakva egeg svarasvara daeg svarasvara jadu spør megspør meg kanskjemeg kanskje omkanskje om detom det erdet er godter godt ellergodt eller vondteller vondt åvondt å veraå vera menneskeveit du kvadu kva egkva eg svaraeg svara daeg svara jadu spør meg kanskjespør meg kanskje ommeg kanskje om detkanskje om det erom det er godtdet er godt ellerer godt eller vondtgodt eller vondt åeller vondt å veravondt å vera menneskeveit du kva egdu kva eg svarakva eg svara dadu spør meg kanskje omspør meg kanskje om detmeg kanskje om det erkanskje om det er godtom det er godt ellerdet er godt eller vondter godt eller vondt ågodt eller vondt å veraeller vondt å vera menneskeveit du kva eg svaradu kva eg svara da

I morra kan vi finne de gode svara på hvem vi e. I morra kan vi strekke oss ut i dagen og få det heile te. -Nye muligheter
i-morra-kan-vi-finne-gode-svara-på-hvem-vi-e-i-morra-kan-vi-strekke-oss-ut-i-dagen-og-få-det-heile-te
Eg gled meg kvar gong eg råkar ein mann som veit kva han vil, og set inn det han kan. -Ville
eg-gled-meg-kvar-gong-eg-råkar-ein-mann-som-veit-kva-han-vil-og-set-inn-det-han-kan
Spør ikkje kva politikarane kan gjere for deg, men kva du kan gjere for politikarane. Så tenkjer eg også det skal bli politikk. -Politiker
spør-ikkje-kva-politikarane-kan-gjere-for-deg-men-kva-du-kan-gjere-for-politikarane-så-tenkjer-eg-også-det-skal-bli-politikk
Kunstnersjelen min savner veldig å bli godkjent og inkludert. Den har fått meg til å føle meg som en outsider på godt og vondt. -Kunstner
kunstnersjelen-min-savner-veldig-å-bli-godkjent-og-inkludert-den-har-fått-meg-til-å-føle-meg-som-outsider-på-godt-og-vondt
Nærast er du når du er borte. Noko blir borte når du er nær. Dette kallar eg kjærleik - eg veit ikkje kva det er. -Tor Jonsson
nærast-er-du-når-du-er-borte-noko-blir-borte-når-du-er-nær-dette-kallar-eg-kjærleik-eg-veit-ikkje-kva-det-er
Døden er nesten slik som snøen, ein veit ikkje kva tid han kjem, sjølv om han oftast kjem om vinteren. -Maria Parr
døden-er-nesten-slik-som-snø-ein-veit-ikkje-kva-tid-han-kjem-sjølv-om-han-oftast-kjem-om-vinteren