Du kjenner ikke en kvinne før du har fått brev fra henne.


du-kjenner-ikke-kvinne-før-du-har-fått-brev-fra-henne
ada leversondukjennerikkekvinneførduharfåttbrevfrahennedu kjennerkjenner ikkeikke enen kvinnekvinne førfør dudu harhar fåttfått brevbrev frafra hennedu kjenner ikkekjenner ikke enikke en kvinneen kvinne førkvinne før dufør du hardu har fåtthar fått brevfått brev frabrev fra hennedu kjenner ikke enkjenner ikke en kvinneikke en kvinne føren kvinne før dukvinne før du harfør du har fåttdu har fått brevhar fått brev frafått brev fra hennedu kjenner ikke en kvinnekjenner ikke en kvinne førikke en kvinne før duen kvinne før du harkvinne før du har fåttfør du har fått brevdu har fått brev frahar fått brev fra henne

Ikke vent med å kysse henne til du kjenner henne bedre. Kyss henne, så kjenner du henne bedre. -Ukjent
ikke-vent-med-å-kysse-henne-til-du-kjenner-henne-bedre-kyss-henne-så-kjenner-du-henne-bedre
Å be en kvinne om lov til å kysse henne før en gjør det, er bare å velte ansvaret over på henne på en krenkende måte. -Helen Rowland
Å-be-kvinne-om-lov-til-å-kysse-henne-før-gjør-det-er-bare-å-velte-ansvaret-over-på-henne-på-krenkende-måte
Man lærer aldri en kvinne å kjenne før man har møtt henne i retten. -Skilsmisse
man-lærer-aldri-kvinne-å-kjenne-før-man-har-møtt-henne-i-retten
Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket. -Adil Khan
jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket