Du kan resignere, synes synd på deg selv og passivt ta imot det du kan få. Eller du kan kjempe for å bestemme selv hva livet ditt skal inneholde.


du-kan-resignere-synes-synd-på-deg-selv-og-passivt-ta-imot-det-du-kan-få-eller-du-kan-kjempe-for-å-bestemme-selv-hva-livet-ditt-skal-inneholde
pågangsmotdukanresigneresynessynddegselvogpassivttaimotdetduellerkjempeforbestemmehvalivetdittskalinneholdedu kankan resigneresynes syndsynd påpå degdeg selvselv ogog passivtpassivt tata imotimot detdet dudu kankan fåeller dudu kankan kjempekjempe forå bestemmebestemme selvselv hvahva livetlivet dittditt skalskal inneholdedu kan resigneresynes synd påsynd på degpå deg selvdeg selv ogselv og passivtog passivt tapassivt ta imotta imot detimot det dudet du kandu kan fåeller du kandu kan kjempekan kjempe forkjempe for åfor å bestemmeå bestemme selvbestemme selv hvaselv hva livethva livet dittlivet ditt skalditt skal inneholdesynes synd på degsynd på deg selvpå deg selv ogdeg selv og passivtselv og passivt taog passivt ta imotpassivt ta imot detta imot det duimot det du kandet du kan fåeller du kan kjempedu kan kjempe forkan kjempe for åkjempe for å bestemmefor å bestemme selvå bestemme selv hvabestemme selv hva livetselv hva livet ditthva livet ditt skallivet ditt skal inneholdesynes synd på deg selvsynd på deg selv ogpå deg selv og passivtdeg selv og passivt taselv og passivt ta imotog passivt ta imot detpassivt ta imot det duta imot det du kanimot det du kan fåeller du kan kjempe fordu kan kjempe for åkan kjempe for å bestemmekjempe for å bestemme selvfor å bestemme selv hvaå bestemme selv hva livetbestemme selv hva livet dittselv hva livet ditt skalhva livet ditt skal inneholde

Du kan ikke bestemme deg for å føle noe du ikke føler, men du kan bestemme deg for å gjøre det rette på tross av dine følelser. -Følelse
du-kan-ikke-bestemme-deg-for-å-føle-noe-du-ikke-føler-men-du-kan-bestemme-deg-for-å-gjøre-det-rette-på-tross-av-dine-følelser
Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er
At vi synes synd på oss selv, betyr ikke at det ikke kan være det. -Selvmedlidenhet
at-vi-synes-synd-på-oss-selv-betyr-ikke-at-det-ikke-kan-være-det
En helgen kan tilgi seg selv en synd, men en verdensmann kan aldri tilgi seg selv en fadese. -Tilgivelse
en-helgen-kan-tilgi-seg-selv-synd-men-verdensmann-kan-aldri-tilgi-seg-selv-fadese