Du kan ikke ta æren for skjønnheten når du er seksten. Men er du vakker når du er seksti, da er det sjelens eget verk.


du-kan-ikke-ta-æren-for-skjønnheten-når-du-er-seksten-men-er-du-vakker-når-du-er-seksti-da-er-det-sjelens-eget-verk
marie stopesdukanikketaærenforskjønnhetennårduersekstenmenvakkersekstidadetsjelensegetverkdu kankan ikkeikke tata ærenæren forskjønnheten nårnår dudu erer sekstenmen erer dudu vakkervakker nårnår dudu erer sekstida erer detdet sjelenssjelens egeteget verkdu kan ikkekan ikke taikke ta ærenta æren foræren for skjønnhetenfor skjønnheten nårskjønnheten når dunår du erdu er sekstenmen er duer du vakkerdu vakker nårvakker når dunår du erdu er sekstida er deter det sjelensdet sjelens egetsjelens eget verkdu kan ikke takan ikke ta ærenikke ta æren forta æren for skjønnhetenæren for skjønnheten nårfor skjønnheten når duskjønnheten når du ernår du er sekstenmen er du vakkerer du vakker nårdu vakker når duvakker når du ernår du er sekstida er det sjelenser det sjelens egetdet sjelens eget verkdu kan ikke ta ærenkan ikke ta æren forikke ta æren for skjønnhetenta æren for skjønnheten nåræren for skjønnheten når dufor skjønnheten når du erskjønnheten når du er sekstenmen er du vakker nårer du vakker når dudu vakker når du ervakker når du er sekstida er det sjelens egeter det sjelens eget verk

Den som ikke er vakker når han er tyve, sterk når han er tredve, rik når han er førti og vis når han er femti, vil aldri bli vakker, sterk, rik og vis. -George Herbert
den-som-ikke-er-vakker-når-han-er-tyve-sterk-når-han-er-tredve-rik-når-han-er-førti-og-vis-når-han-er-femti-vil-aldri-bli-vakker-sterk-rik-og
En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
Den sanne storhet vil ikke gå til kamp om bagateller, men vil med velde kjempe om et halmstrå når æren står på spill. -William Shakespeare
den-sanne-storhet-vil-ikke-gå-til-kamp-om-bagateller-men-vil-med-velde-kjempe-om-et-halmstrå-når-æren-står-på-spill
Det er godt når en ikke tør gjøre det en ikke synes er vakkert, sa fru Åshild og lo litt. Men det er ikke så godt når en synes en ting ikke er vakker fordi en ikke tør gjøre det. -Sigrid Undset
det-er-godt-når-ikke-tør-gjøre-det-ikke-synes-er-vakkert-sa-fru-Åshild-og-litt-men-det-er-ikke-så-godt-når-synes-ting-ikke-er-vakker-fordi
Å male er lett når du ikke kan det, men svært vanskelig når du kan det. -Kunst
Å-male-er-lett-når-du-ikke-kan-det-men-svært-vanskelig-når-du-kan-det
Skjønnheten er fattig når den ikke er det harmoniske uttrykk for en tilsvarende sjel. -Skjønnhet
skjønnheten-er-fattig-når-den-ikke-er-det-harmoniske-uttrykk-for-tilsvarende-sjel