Du kan ikke senke andres ende av båten og fremdeles holde din egen flytende.


du-kan-ikke-senke-andres-ende-av-båten-og-fremdeles-holde-din-egen-flytende
konsekvensdukanikkesenkeandresendeavbåtenogfremdelesholdedinegenflytendedu kankan ikkeikke senkeandres endeende avav båtenbåten ogog fremdelesfremdeles holdeholde dindin egenegen flytendedu kan ikkekan ikke senkeikke senke andressenke andres endeandres ende avende av båtenav båten ogbåten og fremdelesog fremdeles holdefremdeles holde dinholde din egendin egen flytendedu kan ikke senkekan ikke senke andresikke senke andres endesenke andres ende avandres ende av båtenende av båten ogav båten og fremdelesbåten og fremdeles holdeog fremdeles holde dinfremdeles holde din egenholde din egen flytendedu kan ikke senke andreskan ikke senke andres endeikke senke andres ende avsenke andres ende av båtenandres ende av båten ogende av båten og fremdelesav båten og fremdeles holdebåten og fremdeles holde dinog fremdeles holde din egenfremdeles holde din egen flytende

Man kan ikke holde både seg selv og forretningen flytende. -Ukjent
man-kan-ikke-holde-bå-seg-selv-og-forretningen-flytende
Legg ikke nøkkelen til din egen lykke i andres lomme. -Ukjent
legg-ikke-nøkkelen-til-din-egen-lykke-i-andres-lomme
Ikke la støyen fra andres meninger overdøve din egen indre stemme. -Mening
ikke-støyen-fra-andres-meninger-overdøve-din-egen-indre-stemme
Egen suksess er vel og bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte. -Fredrik Stabel
egen-suksess-er-vel-og-bra-men-andres-fiasko-er-heller-ikke-å-forakte
Et stigetrinn er ikke der for å hvile seg på, men for å holde foten din lenge nok til at du kan sette den andre litt høyere. -Thomas Henry Huxley
et-stigetrinn-er-ikke-der-for-å-hvile-seg-på-men-for-å-holde-foten-din-lenge-nok-til-at-du-kan-sette-den-andre-litt-høyere