Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv.


du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
milan kunderadukanikkeforståkunstspesieltmodernehvisduforståratfantasiharverdisegselvdu kankan ikkeikke forståforstå kunstspesielt ikkeikke modernemoderne kunsthvis dudu ikkeikke forstårforstår atat fantasifantasi harhar verdiverdi ii segseg selvdu kan ikkekan ikke forståikke forstå kunstspesielt ikke moderneikke moderne kunsthvis du ikkedu ikke forstårikke forstår atforstår at fantasiat fantasi harfantasi har verdihar verdi iverdi i segi seg selvdu kan ikke forståkan ikke forstå kunstspesielt ikke moderne kunsthvis du ikke forstårdu ikke forstår atikke forstår at fantasiforstår at fantasi harat fantasi har verdifantasi har verdi ihar verdi i segverdi i seg selvdu kan ikke forstå kunsthvis du ikke forstår atdu ikke forstår at fantasiikke forstår at fantasi harforstår at fantasi har verdiat fantasi har verdi ifantasi har verdi i seghar verdi i seg selv

All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. -Storm P
kunst-er-det-man-ikke-kan-hvis-man-kunne-var-det-jo-ingen-kunst
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Den som ikke har lært seg begrensningens kunst, har ikke lært å skrive. -Nicolas Boileau
den-som-ikke-har-lært-seg-begrensningens-kunst-har-ikke-lært-å-skrive