Du innbiller det at det er noe som heter den menneskelige natur, som vil bli krenket av det vi gjør og vil vende seg mot oss. Men det er vi som skaper menneskenaturen. Menneskene kan formes i det uendelige.


du-innbiller-det-at-det-er-noe-som-heter-den-menneskelige-natur-som-vil-bli-krenket-av-det-vi-gjør-og-vil-vende-seg-mot-oss-men-det-er-vi-som-skaper
george orwellduinnbillerdetaternoesomheterdenmenneskeligenaturvilblikrenketavvigjørogvendesegmotossmenskapermenneskenaturenmenneskenekanformesuendeligedu innbillerinnbiller detdet atat detdet erer noenoe somsom heterheter denden menneskeligemenneskelige natursom vilvil blibli krenketkrenket avav detdet vivi gjørgjør ogog vilvil vendevende segseg motmot ossmen detdet erer vivi somsom skaperskaper menneskenaturenmenneskene kankan formesformes ii detdet uendeligedu innbiller detinnbiller det atdet at detat det erdet er noeer noe somnoe som hetersom heter denheter den menneskeligeden menneskelige natursom vil blivil bli krenketbli krenket avkrenket av detav det videt vi gjørvi gjør oggjør og vilog vil vendevil vende segvende seg motseg mot ossmen det erdet er vier vi somvi som skapersom skaper menneskenaturenmenneskene kan formeskan formes iformes i deti det uendelige

De som kan noe, gjør det, - men det som ikke kan noe, og som har det tilstrekkelig vondt av den grunn, skriver om det. -Skrive
de-som-kan-noe-gjør-det-men-det-som-ikke-kan-noe-og-som-har-det-tilstrekkelig-vondt-av-den-grunn-skriver-om-det
I all opplevelse av stor natur: En kraft utover det menneskelige. Den lar seg ikke temme til uttrykk for menneskereaksjon og heller ikke kan vi tjene den som uttrykk i menneskelig reaksjon. -Natur
i-all-opplevelse-av-stor-natur-en-kraft-utover-det-menneskelige-den-lar-seg-ikke-temme-til-uttrykk-for-menneskereaksjon-og-heller-ikke-kan-vi-tjene
Det heter seg at kjærlighet gjør blind, men også mørket har sine farger, for den som er så heldig å få holde i en mormors hånd. -Øivind Holthe
det-heter-seg-at-kjærlighet-gjør-blind-men-også-mørket-har-sine-farger-for-den-som-er-så-heldig-å-få-holde-i-mormors-hånd
Det er ikke vanskelig å få nye ideer. Det vanskelige er å gi slipp på det som fungerte for to år siden, men som snart vil bli utdatert. -Roger von Oech
det-er-ikke-vanskelig-å-få-nye-ideer-det-vanskelige-er-å-gi-slipp-på-det-som-fungerte-for-to-år-siden-men-som-snart-vil-bli-utdatert
Men idyll, det fins bare på et sted der vi ikke er nødt til å bo, idyll, det er hyggen i bestemors stue, den vi i grunnen verken vil eller kan vende tilbake til. -Nostalgi
men-idyll-det-fins-bare-på-et-sted-der-vi-ikke-er-nødt-til-å-bo-idyll-det-er-hyggen-i-bestemors-stue-den-vi-i-grunnen-verken-vil-eller-kan-vende