Du følger meg hjem og stjeler en klem Så blir du med inn gjemt på mitt kinn


du-følger-meg-hjem-og-stjeler-klem-så-blir-du-med-inn-gjemt-på-mitt-kinn
ukjentdufølgermeghjemogstjelerklemblirdumedinngjemtmittkinndu følgerfølger megmeg hjemhjem ogog stjelerstjeler enen klemklem såså blirblir dudu medmed inninn gjemtgjemt påpå mittmitt kinndu følger megfølger meg hjemmeg hjem oghjem og stjelerog stjeler enstjeler en klemen klem såklem så blirså blir dublir du meddu med innmed inn gjemtinn gjemt pågjemt på mittpå mitt kinndu følger meg hjemfølger meg hjem ogmeg hjem og stjelerhjem og stjeler enog stjeler en klemstjeler en klem såen klem så blirklem så blir duså blir du medblir du med inndu med inn gjemtmed inn gjemt påinn gjemt på mittgjemt på mitt kinndu følger meg hjem ogfølger meg hjem og stjelermeg hjem og stjeler enhjem og stjeler en klemog stjeler en klem såstjeler en klem så bliren klem så blir duklem så blir du medså blir du med innblir du med inn gjemtdu med inn gjemt påmed inn gjemt på mittinn gjemt på mitt kinn

Legg roser på mitt kinn ikke snakk om himmelen, jeg slipper ikke inn -Siri Nilsen
legg-roser-på-mitt-kinn-ikke-snakk-om-himmelen-jeg-slipper-ikke-inn
Tre grader minus, et par hand i hand, ei jente så søt som det bare går an. Med snøvinger på og med lyserød kinn. Ho vifter en engel og tar han med inn. -Engel
tre-grader-minus-et-par-hand-i-hand-ei-jente-så-søt-som-det-bare-går-an-med-snøvinger-på-og-med-lyserød-kinn-ho-vifter-engel-og-tar-han-med
Min katts stryken mot mitt kinn utglatter alle hjertesår. -Henrik Wergeland
min-katts-stryken-mot-mitt-kinn-utglatter-alle-hjertesår
Hav og himmel kinn mot kinn. Motortøff og sønnavind. Måkereir og terneskrik. Hvite hus i hver en vik. -Sommer
hav-og-himmel-kinn-mot-kinn-motortøff-og-sønnavind-måkereir-og-terneskrik-hvite-hus-i-hver-vik
Halvparten deler seg i to, resten følger med meg. -Fotball
halvparten-deler-seg-i-to-resten-følger-med-meg