Du er gammel når du av to onder velger det som gjør at du kommer tidligere hjem.


du-er-gammel-når-du-av-to-onder-velger-det-som-gjør-at-du-kommer-tidligere-hjem
ukjentduergammelnårduavtoondervelgerdetsomgjøratkommertidligerehjemdu erer gammelgammel nårnår dudu avonder velgervelger detdet somsom gjørgjør atat dudu kommerkommer tidligeretidligere hjemdu er gammeler gammel nårgammel når dunår du avav to onderonder velger detvelger det somdet som gjørsom gjør atgjør at duat du kommerdu kommer tidligerekommer tidligere hjemdu er gammel nårer gammel når dugammel når du avdu av to onderav to onder velgeronder velger det somvelger det som gjørdet som gjør atsom gjør at dugjør at du kommerat du kommer tidligeredu kommer tidligere hjemdu er gammel når duer gammel når du avnår du av to onderdu av to onder velgerav to onder velger detonder velger det som gjørvelger det som gjør atdet som gjør at dusom gjør at du kommergjør at du kommer tidligereat du kommer tidligere hjem

En pessimist er et menneske som av to onder velger begge. -Pessimist
en-pessimist-er-et-menneske-som-av-to-onder-velger-begge
I valget mellom to onder velger jeg alltid det jeg ikke har prøvd før. -Mae West
i-valget-mellom-to-onder-velger-jeg-alltid-det-jeg-ikke-har-prøvd-før
Jeg har tre dyr hjemme som gjør samme nytten som en ektemann: en hund som knurrer hver morgen, en papegøye som banner hele kvelden, og en katt som kommer hjem midt på natten. -Ektemann
jeg-har-tre-dyr-hjemme-som-gjør-samme-nytten-som-ektemann-hund-som-knurrer-hver-morgen-papegøye-som-banner-hele-kvelden-og-katt-som-kommer-hjem
Det kommer i drømmen som tidligere var i tanken. -Drøm
det-kommer-i-drømmen-som-tidligere-var-i-tanken
Hjem er det stedet der de er nødt til å ta imot deg når du kommer. -Hjem
hjem-er-det-stedet-der-er-nødt-til-å-ta-imot-deg-når-du-kommer
Et hjem er sjelden der hvor de store menneskelige begivenheter velger å utspille seg. -Paul Nizan
et-hjem-er-sjelden-der-hvor-store-menneskelige-begivenheter-velger-å-utspille-seg