Dropp alle disse utropstegnene. Et utropstegn er som å le av sin egen vits.


dropp-alle-disse-utropstegnene-et-utropstegn-er-som-å-le-av-egen-vits
skrivedroppalledisseutropstegneneetutropstegnersomleavegenvitsdropp allealle dissedisse utropstegneneet utropstegnutropstegn erer somsom åå lele avav sinsin egenegen vitsdropp alle dissealle disse utropstegneneet utropstegn erutropstegn er somer som åsom å leå le avle av sinav sin egensin egen vitsdropp alle disse utropstegneneet utropstegn er somutropstegn er som åer som å lesom å le avå le av sinle av sin egenav sin egen vitset utropstegn er som åutropstegn er som å leer som å le avsom å le av sinå le av sin egenle av sin egen vits

Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelige på sin egen måte. -Leo Tolstoj
alle-lykkelige-familier-ligner-hverandre-hver-ulykkelige-familie-er-ulykkelige-på-egen-måte
Den som tror på drømmer, er redd for sin egen skygge. -Drøm
den-som-tror-på-drømmer-er-redd-for-egen-skygge
Den som utfordrer seg selv, former sin egen vei. -Utfordring
den-som-utfordrer-seg-selv-former-egen-vei
Den som tror på drømmer, prøver å få tak i sin egen skygge. -Drøm
den-som-tror-på-drømmer-prøver-å-få-tak-i-egen-skygge
Den som kroner seg til konge, blir sin egen slave. -Erik Lerdahl
den-som-kroner-seg-til-konge-blir-egen-slave