Djupt därinne finns det spår utav det barn Som jag en gång kände, som jag en gång var Hjälp mig hitta åter, till en ro som bär till en frid som håller. Till ett jag som är.


djupt-därinne-finns-det-spår-utav-det-barn-som-jag-gång-kände-som-jag-gång-var-hjälp-mig-hitta-åter-till-ro-som-bär-till-frid-som-håller
være seg selvdjuptdärinnefinnsdetspårutavbarnsomjaggångkändesomvarhjälpmighittaåtertillrobärfridhållertillettärdjupt därinnedärinne finnsfinns detdet spårspår utavutav detdet barnbarn somsom jagjag enen gånggång kändesom jagjag enen gånggång varvar hjälphjälp migmig hittahitta återtill enen roro somsom bärbär tilltill enen fridfrid somsom hållertill ettett jagjag somsom ärdjupt därinne finnsdärinne finns detfinns det spårdet spår utavspår utav detutav det barndet barn sombarn som jagsom jag enjag en gången gång kändesom jag enjag en gången gång vargång var hjälpvar hjälp mighjälp mig hittamig hitta återtill en roen ro somro som bärsom bär tillbär till entill en friden frid somfrid som hållertill ett jagett jag somjag som är

Jag tror att livet just har börjat och det blir vad jag gör det till -Livet
jag-tror-att-livet-just-har-börjat-och-det-blir-vad-jag-gör-det-till
I mina drömmars fönster ser jag det jag minns. Det som skänkt mig lycka, och det som ännu inte finns. -Cecilia Ekhem
i-mina-drömmars-fönster-jag-det-jag-minns-det-som-skänkt-mig-lycka-och-det-som-ännu-inte-finns
Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen. Men det var innan jag møtte dig! Nu har jag en ängel här hos mig. -William Kristoffersen
jag-trodde-änglarna-fanns-bara-bara-i-himmelen-men-det-var-innan-jag-møtte-dig-nu-har-jag-ängel-här-hos-mig
Jag vet vem jag är när jag är hos dig -Være sammen
jag-vet-vem-jag-är-när-jag-är-hos-dig
Jag vill leva nära den som sett min väg den som jag fått möta gå bredvid några steg -Nærhet
jag-vill-leva-nära-den-som-sett-min-väg-den-som-jag-fått-möta-gå-bredvid-några-steg
Jag har lovat den här gången att jag ska ge allt jag säger att jag har -Melissa Horn
jag-har-lovat-den-här-gången-att-jag-ska-ge-allt-jag-säger-att-jag-har