Dette var saftige saker, gitt. Tenk om denne boken kom i gale hender. Så fort jeg er ferdig med den, skal jeg forlange at den blir forbudt.


dette-var-saftige-saker-gitt-tenk-om-denne-boken-kom-i-gale-hender-så-fort-jeg-er-ferdig-med-den-skal-jeg-forlange-at-den-blir-forbudt
pornografidettevarsaftigesakergitttenkomdennebokenkomgalehenderfortjegerferdigmeddenskalforlangeatdenblirforbudtdette varvar saftigesaftige sakertenk omom dennedenne bokenboken komkom ii galegale henderså fortfort jegjeg erer ferdigferdig medmed denskal jegjeg forlangeforlange atat denden blirblir forbudtdette var saftigevar saftige sakertenk om denneom denne bokendenne boken komboken kom ikom i galei gale henderså fort jegfort jeg erjeg er ferdiger ferdig medferdig med denskal jeg forlangejeg forlange atforlange at denat den blirden blir forbudtdette var saftige sakertenk om denne bokenom denne boken komdenne boken kom iboken kom i galekom i gale henderså fort jeg erfort jeg er ferdigjeg er ferdig meder ferdig med denskal jeg forlange atjeg forlange at denforlange at den blirat den blir forbudttenk om denne boken komom denne boken kom idenne boken kom i galeboken kom i gale henderså fort jeg er ferdigfort jeg er ferdig medjeg er ferdig med denskal jeg forlange at denjeg forlange at den blirforlange at den blir forbudt

Når jeg ser deg her i denne miljødebatten, kommer jeg til å tenke på flasker med små skip inni. Jeg tenker; hvordan i alle dager kom den seg inn her? -Erik Solheim
når-jeg-deg-her-i-denne-miljødebatten-kommer-jeg-til-å-tenke-på-flasker-med-små-skip-inni-jeg-tenker-hvordan-i-alle-dager-kom-den-seg-inn-her
Hver gang jeg går ut med en mann, tenker jeg: Er dette den mannen jeg vil at barna mine skal tilbringe helgene sammen med? -Rita Rudner
hver-gang-jeg-går-ut-med-mann-tenker-jeg-er-dette-den-mannen-jeg-vil-at-barna-mine-skal-tilbringe-helgene-sammen-med
At dette skal være lett å forstå det har jeg alltid visst, men dersom dette blir enklere nå må jeg tilkalle en spesialist. -Dag Evjenth
at-dette-skal-være-lett-å-forstå-det-har-jeg-alltid-visst-men-dersom-dette-blir-enklere-nå-må-jeg-tilkalle-spesialist
August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst, denne dugg av avskjed i mine hender. -Einar Skjæraasen
august-er-det-mykeste-myke-jeg-kjenner-denne-skjelvende-streng-mellom-sommer-og-høst-denne-dugg-av-avskjed-i-mine-hender
Jeg tror det er på tide å avkrefte dette med puppeangsten nå. Det kom feil ut. Jeg liker bryster. Store, små, slappe, stive. -Kristian Valen
jeg-tror-det-er-på-tide-å-avkrefte-dette-med-puppeangsten-nå-det-kom-feil-ut-jeg-liker-bryster-store-små-slappe-stive