Det var musikk og sang av den sorten som er mest morsom for den som utøver den!


det-var-musikk-og-sang-av-den-sorten-som-er-mest-morsom-for-den-som-utøver-den
musikkdetvarmusikkogsangavdensortensomermestmorsomforutøverdendet varvar musikkmusikk ogog sangsang avav denden sortensorten somsom erer mestmest morsommorsom forden somsom utøverutøver dendet var musikkvar musikk ogmusikk og sangog sang avsang av denav den sortenden sorten somsorten som ersom er mester mest morsommest morsom formorsom for denfor den somden som utøversom utøver dendet var musikk ogvar musikk og sangmusikk og sang avog sang av densang av den sortenav den sorten somden sorten som ersorten som er mestsom er mest morsomer mest morsom formest morsom for denmorsom for den somfor den som utøverden som utøver dendet var musikk og sangvar musikk og sang avmusikk og sang av denog sang av den sortensang av den sorten somav den sorten som erden sorten som er mestsorten som er mest morsomsom er mest morsom forer mest morsom for denmest morsom for den sommorsom for den som utøverfor den som utøver den

Julaften var en natt fylt sang som svøpte seg rundt deg som et sjal. Men den varmet mer enn kroppen din. Den varmet hjertet ditt ... fylte det også, med en melodi som ville vare evig. -Jul
julaften-var-natt-fylt-sang-som-svøpte-seg-rundt-deg-som-et-sjal-men-den-varmet-mer-enn-kroppen-din-den-varmet-hjertet-ditt-fylte-det-også
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
I dag vil den mest generøse finnerlønn føre til oppdagelsen av en morsom nordmann. -Norge og nordmenn
i-dag-vil-den-mest-generøse-finnerlønn-føre-til-oppdagelsen-av-morsom-nordmann
Retten til å få være alene er den mest omfattende av rettigheter, og den rett som er mest verdsatt av det siviliserte mennesket. -Louis Brandeis
retten-til-å-få-være-alene-er-den-mest-omfattende-av-rettigheter-og-den-rett-som-er-mest-verdsatt-av-det-siviliserte-mennesket
Den som elsker mest, er alltid den mest underlegne og må lide mest. -Thomas Mann
den-som-elsker-mest-er-alltid-den-mest-underlegne-og-må-lide-mest
Av all musikk er bryllupsmarsjer den mest krigerske. -Ukjent
av-all-musikk-er-bryllupsmarsjer-den-mest-krigerske