Det var ingen lett beslutning å skulle rive opp en hel epoke, ikke bare i mitt liv, men også i en annens liv, og for så vidt også i min sønns liv.


det-var-ingen-lett-beslutning-å-skulle-rive-opp-hel-epoke-ikke-bare-i-mitt-liv-men-også-i-annens-liv-og-for-så-vidt-også-i-min-sønns-liv
dag solstaddetvaringenlettbeslutningskulleriveopphelepokeikkebaremittlivmenogsåannensogforvidtminsønnslivdet varvar ingeningen lettlett beslutningbeslutning åå skulleskulle riverive oppopp enen helhel epokeikke barebare ii mittmitt livmen ogsåogså ien annensannens livog forså vidtvidt ogsåogså ii minmin sønnssønns livdet var ingenvar ingen lettingen lett beslutninglett beslutning åbeslutning å skulleå skulle riveskulle rive opprive opp enopp en helen hel epokeikke bare ibare i mitti mitt livmen også iogså i eni en annensen annens livog for såfor så vidtså vidt ogsåvidt også iogså i mini min sønnsmin sønns livdet var ingen lettvar ingen lett beslutningingen lett beslutning ålett beslutning å skullebeslutning å skulle riveå skulle rive oppskulle rive opp enrive opp en helopp en hel epokeikke bare i mittbare i mitt livmen også i enogså i en annensi en annens livog for så vidtfor så vidt ogsåså vidt også ividt også i minogså i min sønnsi min sønns livdet var ingen lett beslutningvar ingen lett beslutning åingen lett beslutning å skullelett beslutning å skulle rivebeslutning å skulle rive oppå skulle rive opp enskulle rive opp en helrive opp en hel epokeikke bare i mitt livmen også i en annensogså i en annens livog for så vidt ogsåfor så vidt også iså vidt også i minvidt også i min sønnsogså i min sønns liv

Legg ikkje ditt liv i mi hand om min kjærleik er svar min kjærleik er også eit rop i motvind -Åse-Marie Nesse
legg-ikkje-ditt-liv-i-mi-hand-om-min-kjærleik-er-svar-min-kjærleik-er-også-eit-rop-i-motvind
Jeg tror mitt liv begynte da jeg våknet opp og elsket min mors ansikt. -Mor
jeg-tror-mitt-liv-begynte-da-jeg-våknet-opp-og-elsket-min-mors-ansikt
Tiden var det svære viskelæret som strøk over mitt liv. -Tid
tiden-var-det-svære-viskelæret-som-strøk-over-mitt-liv
Alderdommen er også en selvstendig del av det menneskelige liv, med en egenart og egenverdi som ikke behøver å låne mening fra tidligere faser i livet. -Inge Lønning
alderdommen-er-også-selvstendig-del-av-det-menneskelige-liv-med-egenart-og-egenverdi-som-ikke-behøver-å-låne-mening-fra-tidligere-faser-i-livet