Det vanskeligste når en har hatt suksess, er å finne noen som gleder seg på ens vegne.


det-vanskeligste-når-har-hatt-suksess-er-å-finne-noen-som-gleder-seg-på-ens-vegne
suksessdetvanskeligstenårharhattsuksesserfinnenoensomgledersegensvegnedet vanskeligstevanskeligste nårnår enen harhar hatthatt suksesser åå finnefinne noennoen somsom gledergleder segseg påpå ensens vegnedet vanskeligste nårvanskeligste når ennår en haren har hatthar hatt suksesser å finneå finne noenfinne noen somnoen som gledersom gleder seggleder seg påseg på enspå ens vegnedet vanskeligste når envanskeligste når en harnår en har hatten har hatt suksesser å finne noenå finne noen somfinne noen som gledernoen som gleder segsom gleder seg pågleder seg på ensseg på ens vegnedet vanskeligste når en harvanskeligste når en har hattnår en har hatt suksesser å finne noen somå finne noen som glederfinne noen som gleder segnoen som gleder seg påsom gleder seg på ensgleder seg på ens vegne

Den beste måten å forberede alderdommen på, er å ikke la noen gleder gå fra seg. Da ville man bli naturlig mett av dage og ikke beklage det når ens tid er omme. -Fanny zu Reventlow
den-beste-måten-å-forberede-alderdommen-på-er-å-ikke-noen-gleder-gå-fra-seg-da-ville-man-bli-naturlig-mett-av-dage-og-ikke-beklage-det-når-ens
Du har suksess når andre roser deg for ideer de selv har hatt. -Suksess
du-har-suksess-når-andre-roser-deg-for-ideer-selv-har-hatt
En klok mann er forberedt på alt, vet når han skal gi etter, gi opp, er takknemlig for de gleder livet har hatt å by på, og verken raser eller klynker når lykken (nødvendigvis) tar slutt. -Susan Sontag
en-klok-mann-er-forberedt-på-alt-vet-når-han-skal-gi-etter-gi-opp-er-takknemlig-for-gleder-livet-har-hatt-å-by-på-og-verken-raser-eller-klynker
Man kan treffe kvinner som aldri har hatt en kjærlighetsaffære, men sjelden noen som har hatt bare én. -Kvinner
man-kan-treffe-kvinner-som-aldri-har-hatt-kjærlighetsaffære-men-sjelden-noen-som-har-hatt-bare-én
Suksess er som en fjert. Det er bare ens egen som lukter godt. -Ukjent
suksess-er-som-fjert-det-er-bare-ens-egen-som-lukter-godt