Det som gjør det deilig å leve, er at i morgen ikke er som i går, og at hvert møte er et nytt håp.


det-som-gjør-det-deilig-å-leve-er-at-i-morgen-ikke-er-som-i-går-og-at-hvert-møte-er-et-nytt-håp
eva jolydetsomgjørdetdeiligleveeratmorgenikkegåroghvertmøteetnytthåpdet somsom gjørgjør detdet deiligdeilig åå leveer atat ii morgenmorgen ikkeikke erer somsom ii gårog atat hverthvert møtemøte erer etet nyttnytt håpdet som gjørsom gjør detgjør det deiligdet deilig ådeilig å leveer at iat i morgeni morgen ikkemorgen ikke erikke er somer som isom i gårog at hvertat hvert møtehvert møte ermøte er eter et nyttet nytt håpdet som gjør detsom gjør det deiliggjør det deilig ådet deilig å leveer at i morgenat i morgen ikkei morgen ikke ermorgen ikke er somikke er som ier som i gårog at hvert møteat hvert møte erhvert møte er etmøte er et nytter et nytt håpdet som gjør det deiligsom gjør det deilig ågjør det deilig å leveer at i morgen ikkeat i morgen ikke eri morgen ikke er sommorgen ikke er som iikke er som i gårog at hvert møte erat hvert møte er ethvert møte er et nyttmøte er et nytt håp

Lær av i går, lev for i dag, håp for i morgen. -Grip dagen
lær-av-i-går-lev-for-i-dag-håp-for-i-morgen
For ensomhet er stundom beste selskap, kort fravær gjør nytt møte underbart. -John Milton
for-ensomhet-er-stundom-beste-selskap-kort-fravær-gjør-nytt-møte-underbart
I morgen heter vårt i dag - i går, og all vår fremtid heter fortid siden, men det forklarer at hvert nu vi når er selve evigheten midt i tiden. -Herman Wildenvey
i-morgen-heter-vårt-i-dag-i-går-og-all-vår-fremtid-heter-fortid-siden-men-det-forklarer-at-hvert-nu-vi-når-er-selve-evigheten-midt-i-tiden
... det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp. -Cecilia Samartin
det-er-mulig-å-leve-uten-såpe-og-tannpasta-men-man-kan-ikke-leve-uten-håp
Ingenting er mer praktfullt enn å møte den eneste rette kvinnen. Det er like deilig hver gang. -Den rette
ingenting-er-mer-praktfullt-enn-å-møte-den-eneste-rette-kvinnen-det-er-like-deilig-hver-gang
De som klarer å leve hektisk uten å stresses, er de som er til stede i det de gjør når de gjør det. -Tidsklemma
de-som-klarer-å-leve-hektisk-uten-å-stresses-er-som-er-til-stede-i-det-gjør-når-gjør-det