Det skal være sikkert; jeg har mine minner, men jeg foretrekker å beholde dem for meg selv, ellers mange takk.


det-skal-være-sikkert-jeg-har-mine-minner-men-jeg-foretrekker-å-beholde-dem-for-meg-selv-ellers-mange-takk
minnedetskalværesikkertjegharmineminnermenforetrekkerbeholdedemformegselvellersmangetakkdet skalskal værevære sikkertjeg harhar minemine minnermen jegjeg foretrekkerforetrekker åå beholdebeholde demdem formeg selvellers mangemange takkdet skal væreskal være sikkertjeg har minehar mine minnermen jeg foretrekkerjeg foretrekker åforetrekker å beholdeå beholde dembeholde dem fordem for megfor meg selvellers mange takkdet skal være sikkertjeg har mine minnermen jeg foretrekker åjeg foretrekker å beholdeforetrekker å beholde demå beholde dem forbeholde dem for megdem for meg selvmen jeg foretrekker å beholdejeg foretrekker å beholde demforetrekker å beholde dem forå beholde dem for megbeholde dem for meg selv

Takk for at du ønsket meg, formet meg, bar meg og elsker meg! Du gir røttene mine vann så jeg er stor og sterk og oppreist i meg selv. -Mor
takk-for-at-du-ønsket-meg-formet-meg-bar-meg-og-elsker-meg-du-gir-røttene-mine-vann-så-jeg-er-stor-og-sterk-og-oppreist-i-meg-selv
Jeg har lært meg å stole på bena mine. De pleier som regel å føre meg dit jeg skal. Det gjelder bare å la dem arbeide i fred. -Pågangsmot
jeg-har-lært-meg-å-stole-på-bena-mine-de-pleier-som-regel-å-føre-meg-dit-jeg-skal-det-gjelder-bare-å-dem-arbeide-i-fred
Jeg har mange ting å bevise for meg selv. En av dem er at jeg kan leve mitt liv uten frykt. -Oprah Winfrey
jeg-har-mange-ting-å-bevise-for-meg-selv-en-av-dem-er-at-jeg-kan-leve-mitt-liv-uten-frykt
Jeg har med barna mine overalt, kunne aldri tenke meg å sette dem bort i barnehave. Barnehave kan kanskje være pedagogisk riktig, men livet er ikke bare pedagogikk. -Unni Lindell
jeg-har-med-barna-mine-overalt-kunne-aldri-tenke-meg-å-sette-dem-bort-i-barnehave-barnehave-kan-kanskje-være-pedagogisk-riktig-men-livet-er-ikke