Det sies jo at vi menn i gjennomsnitt tenker på sex hvert 37. sekund. Jeg tror ikke jeg tenker så ofte på det - dessverre.


det-sies-jo-at-vi-menn-i-gjennomsnitt-tenker-på-sex-hvert-37-sekund-jeg-tror-ikke-jeg-tenker-så-ofte-på-det-dessverre
sex og erotikkdetsiesjoatvimenngjennomsnitttenkersexhvert37sekundjegtrorikkejegoftedetdessverredet siessies jojo atat vivi mennmenn ii gjennomsnittgjennomsnitt tenkertenker påpå sexsex hverthvert 37jeg trorikke jegjeg tenkertenker såså ofteofte påpå detdetdessverredet sies josies jo atjo at viat vi mennvi menn imenn i gjennomsnitti gjennomsnitt tenkergjennomsnitt tenker påtenker på sexpå sex hvertsex hvert 37jeg tror ikketror ikke jegikke jeg tenkerjeg tenker såtenker så ofteså ofte påofte på detpå detdet sies jo atsies jo at vijo at vi mennat vi menn ivi menn i gjennomsnittmenn i gjennomsnitt tenkeri gjennomsnitt tenker pågjennomsnitt tenker på sextenker på sex hvertpå sex hvert 37jeg tror ikke jegtror ikke jeg tenkerikke jeg tenker såjeg tenker så oftetenker så ofte påså ofte på detofte på detdet sies jo at visies jo at vi mennjo at vi menn iat vi menn i gjennomsnittvi menn i gjennomsnitt tenkermenn i gjennomsnitt tenker påi gjennomsnitt tenker på sexgjennomsnitt tenker på sex hverttenker på sex hvert 37jeg tror ikke jeg tenkertror ikke jeg tenker såikke jeg tenker så oftejeg tenker så ofte påtenker så ofte på detså ofte på det

Jeg tenker ofte på hvorfor jeg ikke får tid til å lese flere bøker. Jeg tenker sjelden på hvorfor det ikke er flere fester. -Anne Grete Preus
jeg-tenker-ofte-på-hvorfor-jeg-ikke-får-tid-til-å-lese-flere-bøker-jeg-tenker-sjelden-på-hvorfor-det-ikke-er-flere-fester
Jeg tenker ikke på nynorsk, ikke på bokmål heller. Ganske ofte tenker jeg på engelsk. -Ragnfrid Trohaug
jeg-tenker-ikke-på-nynorsk-ikke-på-bokmål-heller-ganske-ofte-tenker-jeg-på-engelsk
Alle tenker på seg - det er bare jeg som tenker på meg. -Egoisme
alle-tenker-på-seg-det-er-bare-jeg-som-tenker-på-meg
Jeg tenker ofte lenge på det korte livet. -Livet
jeg-tenker-ofte-lenge-på-det-korte-livet
Noen ganger tenker jeg at hvis det fantes et tredje kjønn, ville ikke menn få så mye som et blikk fra meg. -Amanda Vail
noen-ganger-tenker-jeg-at-hvis-det-fantes-et-tredje-kjønn-ville-ikke-menn-få-så-mye-som-et-blikk-fra-meg