Det pågikk liksom en debatt mellom henne og livet, og hun var alltid på den ene siden og livet på den andre, og hun forsøkte bestandig å få overtaket på livet, og det prøvde det samme med henne.


det-pågikk-liksom-debatt-mellom-henne-og-livet-og-hun-var-alltid-på-den-ene-siden-og-livet-på-den-andre-og-hun-forsøkte-bestandig-å-få
livetdetpågikkliksomdebattmellomhenneoglivethunvaralltiddenenesidenlivetandreforsøktebestandigovertaketdetprøvdesammemedhennedet pågikkpågikk liksomliksom enen debattdebatt mellommellom hennehenne ogog livetog hunhun varvar alltidalltid påpå denden eneene sidensiden ogog livetlivet påpå denog hunhun forsøkteforsøkte bestandigbestandig åfå overtaketovertaket påpå livetog detdet prøvdeprøvde detdet sammesamme medmed hennedet pågikk liksompågikk liksom enliksom en debatten debatt mellomdebatt mellom hennemellom henne oghenne og livetog hun varhun var alltidvar alltid påalltid på denpå den eneden ene sidenene siden ogsiden og livetog livet pålivet på denpå den andreog hun forsøktehun forsøkte bestandigforsøkte bestandig åbestandig å fåå få overtaketfå overtaket påovertaket på livetog det prøvdedet prøvde detprøvde det sammedet samme medsamme med henne

Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Kun to ting er nødvendig for å holde sin hustru glad. Den ene er å la henne tro at hun får viljen sin, den andre er å la henne få den. -Kvinner og menn
kun-to-ting-er-nødvendig-for-å-holde-hustru-glad-den-ene-er-å-henne-tro-at-hun-får-viljen-den-andre-er-å-henne-få-den
Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne
Hun hadde flyttet i den tro at han ville dele dette livet med henne, men han hadde gått fra henne like etterpå. -Parforhold
hun-hadde-flyttet-i-den-tro-at-han-ville-dele-dette-livet-med-henne-men-han-hadde-gått-fra-henne-like-etterpå
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet