Det må være en menneskerett å være syk på en slik måte at du kan ha litt glede av det.


det-må-være-menneskerett-å-være-syk-på-slik-måte-at-du-kan-litt-glede-av-det
halvdan sivertsendetværemenneskerettsykslikmåteatdukanlittgledeavdetdet måmå værevære enen menneskerettmenneskerett åå værevære syksyk påen slikslik måtemåte atat dudu kankan haha littlitt gledeglede avav detdet må væremå være envære en menneskeretten menneskerett åmenneskerett å væreå være sykvære syk påsyk på enpå en sliken slik måteslik måte atmåte at duat du kandu kan hakan ha littha litt gledelitt glede avglede av detdet må være enmå være en menneskerettvære en menneskerett åen menneskerett å væremenneskerett å være sykå være syk påvære syk på ensyk på en slikpå en slik måteen slik måte atslik måte at dumåte at du kanat du kan hadu kan ha littkan ha litt gledeha litt glede avlitt glede av detdet må være en menneskerettmå være en menneskerett åvære en menneskerett å væreen menneskerett å være sykmenneskerett å være syk påå være syk på envære syk på en sliksyk på en slik måtepå en slik måte aten slik måte at duslik måte at du kanmåte at du kan haat du kan ha littdu kan ha litt gledekan ha litt glede avha litt glede av det

Det må være en menneskerett å synes det er fint å være alene også på en julaften. -Margrethe Holt
det-må-være-menneskerett-å-synes-det-er-fint-å-være-alene-også-på-julaften
En kvinne kan være vakker på én måte, men hun kan være inntagende på tusen måter. -Kvinner
en-kvinne-kan-være-vakker-på-én-måte-men-hun-kan-være-inntagende-på-tusen-måter
Det er like vanskelig å være litt demokratisk som å være litt gravid. -Demokrati
det-er-like-vanskelig-å-være-litt-demokratisk-som-å-være-litt-gravid
Litt kjærlighet er akkurat som litt vin. Men for mye er for mye, det gjør en mann syk. -John Steinbeck
litt-kjærlighet-er-akkurat-som-litt-vin-men-for-mye-er-for-mye-det-gjør-mann-syk
Det er umulig å være vittig uten å være litt ondskapsfull. -Humor
det-er-umulig-å-være-vittig-uten-å-være-litt-ondskapsfull