Det kommer ikke an på hva man spiser mellom jul og nyttår, men hva man spiser mellom nyttår og jul.


det-kommer-ikke-an-på-hva-man-spiser-mellom-jul-og-nyttår-men-hva-man-spiser-mellom-nyttår-og-jul
rolv wesenlunddetkommerikkeanhvamanspisermellomjulognyttårmennyttårjuldet kommerkommer ikkeikke anan påpå hvahva manman spiserspiser mellommellom juljul ogog nyttårmen hvahva manman spiserspiser mellommellom nyttårnyttår ogog juldet kommer ikkekommer ikke anikke an påan på hvapå hva manhva man spiserman spiser mellomspiser mellom julmellom jul ogjul og nyttårmen hva manhva man spiserman spiser mellomspiser mellom nyttårmellom nyttår ognyttår og juldet kommer ikke ankommer ikke an påikke an på hvaan på hva manpå hva man spiserhva man spiser mellomman spiser mellom julspiser mellom jul ogmellom jul og nyttårmen hva man spiserhva man spiser mellomman spiser mellom nyttårspiser mellom nyttår ogmellom nyttår og juldet kommer ikke an påkommer ikke an på hvaikke an på hva manan på hva man spiserpå hva man spiser mellomhva man spiser mellom julman spiser mellom jul ogspiser mellom jul og nyttårmen hva man spiser mellomhva man spiser mellom nyttårman spiser mellom nyttår ogspiser mellom nyttår og jul

Det kommer altså ikke an på hva man gjør, men hvordan man gjør det og hva man kaller det. -John Steinbeck
det-kommer-altså-ikke-an-på-hva-man-gjør-men-hvordan-man-gjør-det-og-hva-man-kaller-det
For å komme seg frem i verden er det ikke avgjørende hva man er, men hva man klarer å innbille sine medmennesker at man er. -Suksess
for-å-komme-seg-frem-i-verden-er-det-ikke-avgjørende-hva-man-er-men-hva-man-klarer-å-innbille-sine-medmennesker-at-man-er
Kampen mellom forskjellige livssyn er en kamp mellom hva slags erfaringer folk har. -Michael Grosso
kampen-mellom-forskjellige-livssyn-er-kamp-mellom-hva-slags-erfaringer-folk-har
Ideer er menneskeetere - de spiser sine tilhengere i enda større grad enn de spiser motstandere. -Idé
ideer-er-menneskeetere-spiser-sine-tilhengere-i-enda-større-grad-enn-spiser-motstandere
Man vet hva man har, men ikke hva man får. -Fremtid
man-vet-hva-man-har-men-ikke-hva-man-får