Det kimer nå til kjøpefest, og det har det gjort i lange tider. For så vidt kimer det året rundt.


det-kimer-nå-til-kjøpefest-og-det-har-det-gjort-i-lange-tider-for-så-vidt-kimer-det-året-rundt
juldetkimertilkjøpefestogdethargjortlangetiderforvidtåretrundtdet kimerkimer nånå tiltil kjøpefestog detdet harhar detdet gjortgjort ii langelange tiderså vidtvidt kimerkimer detdet åretåret rundtdet kimer nåkimer nå tilnå til kjøpefestog det hardet har dethar det gjortdet gjort igjort i langei lange tiderfor så vidtså vidt kimervidt kimer detkimer det åretdet året rundtdet kimer nå tilkimer nå til kjøpefestog det har detdet har det gjorthar det gjort idet gjort i langegjort i lange tiderfor så vidt kimerså vidt kimer detvidt kimer det åretkimer det året rundtdet kimer nå til kjøpefestog det har det gjortdet har det gjort ihar det gjort i langedet gjort i lange tiderfor så vidt kimer detså vidt kimer det åretvidt kimer det året rundt

Det virker som om de fleste kvinner tror at når bryllupsklokkene kimer, behøver de ikke lenger passe på. Og så er det jo først da kampen begynner! -Bryllup
det-virker-som-om-fleste-kvinner-tror-at-når-bryllupsklokkene-kimer-behøver-ikke-lenger-passe-på-og-så-er-det-jo-først-da-kampen-begynner
Og blåklokkelydene kimer så svake fra skogens kapell. Det er som jeg elsker og elskes tilbake av alt her i kveld. -Blomster
og-blåklokkelydene-kimer-så-svake-fra-skogens-kapell-det-er-som-jeg-elsker-og-elskes-tilbake-av-alt-her-i-kveld
En optimist er oppe fram til midnatt for å ønske det nye året velkommen. En pessimist er oppe for å forsikre seg om at det gamle året forsvinner. -William E. Vaughan
en-optimist-er-oppe-fram-til-midnatt-for-å-ønske-det-nye-året-velkommen-en-pessimist-er-oppe-for-å-forsikre-seg-om-at-det-gamle-året-forsvinner
I tider som dette, er det viktig å huske at det alltid har vært tider som dette. -Pågangsmot
i-tider-som-dette-er-det-viktig-å-huske-at-det-alltid-har-vært-tider-som-dette
Det er bedre å angre det man har gjort, enn å angre det som aldri ble gjort. -Nils Bredesen
det-er-bedre-å-angre-det-man-har-gjort-enn-å-angre-det-som-aldri-ble-gjort