Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt.


det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
charles b. middelthondetkansiesmyeomnymusikklarsegsikkerthevdeatdenernymenogsåmusikkværemertvilsomtdet kankan siessies myemye omom nyny musikkdet larlar segseg sikkertsikkert hevdehevde atat denden erer nymen omom denden ogsåogså erer musikkkan værevære mermer tvilsomtdet kan sieskan sies myesies mye ommye om nyom ny musikkdet lar seglar seg sikkertseg sikkert hevdesikkert hevde athevde at denat den erden er nymen om denom den ogsåden også erogså er musikkkan være mervære mer tvilsomtdet kan sies myekan sies mye omsies mye om nymye om ny musikkdet lar seg sikkertlar seg sikkert hevdeseg sikkert hevde atsikkert hevde at denhevde at den erat den er nymen om den ogsåom den også erden også er musikkkan være mer tvilsomtdet kan sies mye omkan sies mye om nysies mye om ny musikkdet lar seg sikkert hevdelar seg sikkert hevde atseg sikkert hevde at densikkert hevde at den erhevde at den er nymen om den også erom den også er musikk

Å behandle folk er som å ha søle i hånden – klemmer du, spruter den ut – lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det. -Seg selv og andre
Å-behandle-folk-er-som-å-søle-i-hånden-klemmer-du-spruter-den-ut-lar-du-den-være-renner-den-bort-men-holder-du-den-varsomt-kan-du-klare-det
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Det kan sies mye pent om den moderne journalistikk. Ved å fortelle oss hva uopplyste mennesker mener, holder den oss orientert om uvitenheten i samfunnet. -Oscar Wilde
det-kan-sies-mye-pent-om-den-moderne-journalistikk-ved-å-fortelle-oss-hva-uopplyste-mennesker-mener-holder-den-oss-orientert-om-uvitenheten-i
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk
For å bli lykkelig i et ekteskap gjelder det noe mye mer enn å finne den rette, det gjelder også å være den rette. -Leland Foster Wood
for-å-bli-lykkelig-i-et-ekteskap-gjelder-det-noe-mye-mer-enn-å-finne-den-rette-det-gjelder-også-å-være-den-rette