Det kan ikke være bra for demokratiet vårt når flertall skal søkes og finnes i tussmørket.


det-kan-ikke-være-bra-for-demokratiet-vårt-når-flertall-skal-søkes-og-finnes-i-tussmørket
demokratidetkanikkeværebrafordemokratietvårtnårflertallskalsøkesogfinnestussmørketdet kankan ikkeikke værevære brabra fordemokratiet vårtvårt nårnår flertallflertall skalskal søkessøkes ogog finnesfinnes ii tussmørketdet kan ikkekan ikke væreikke være bravære bra forbra for demokratietfor demokratiet vårtdemokratiet vårt nårvårt når flertallnår flertall skalflertall skal søkesskal søkes ogsøkes og finnesog finnes ifinnes i tussmørketdet kan ikke værekan ikke være braikke være bra forvære bra for demokratietbra for demokratiet vårtfor demokratiet vårt nårdemokratiet vårt når flertallvårt når flertall skalnår flertall skal søkesflertall skal søkes ogskal søkes og finnessøkes og finnes iog finnes i tussmørketdet kan ikke være brakan ikke være bra forikke være bra for demokratietvære bra for demokratiet vårtbra for demokratiet vårt nårfor demokratiet vårt når flertalldemokratiet vårt når flertall skalvårt når flertall skal søkesnår flertall skal søkes ogflertall skal søkes og finnesskal søkes og finnes isøkes og finnes i tussmørket

Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der. -Feil
det-er-bra-å-bøye-seg-i-støvet-når-man-har-gjort-feil-men-det-er-ikke-bra-å-bli-der
Hvis du ikke kan gjøre det bra, så gjør det i hvert fall sånn at det ser bra ut. -Resultat
hvis-du-ikke-kan-gjøre-det-bra-så-gjør-det-i-hvert-fall-sånn-at-det-bra-ut
Alvor i kirken, det får så være. Men når vielsen er over, skal det være en virvlende drøm omkring bruden. Et bryllup skal være kongelig og fantastisk. -Victor Hugo
alvor-i-kirken-det-får-så-være-men-når-vielsen-er-over-skal-det-være-virvlende-drøm-omkring-bruden-et-bryllup-skal-være-kongelig-og
Vårt liv kan ikke være fullkomment uten venner. -Venn
vårt-liv-kan-ikke-være-fullkomment-uten-venner
Vi burde alle være opptatt av fremtiden, for det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv. -Mark Twain
vi-burde-alle-være-opptatt-av-fremtiden-for-det-er-der-vi-skal-tilbringe-resten-av-vårt-liv