Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten.


det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten
indira gandhidetkanikkeeksisteredemokratiutenbestemtereglerfrihetsominnholdmenbetyratmanskalfeilsideavgatendet kankan ikkeikke eksistereeksistere demokratidemokrati utenuten bestemtebestemte reglerde kankan haha frihetfrihet somsom innholdmen frihetfrihet betyrbetyr ikkeikke atat manman skalskal gåpå feilfeil sideside avav gatendet kan ikkekan ikke eksistereikke eksistere demokratieksistere demokrati utendemokrati uten bestemteuten bestemte reglerde kan hakan ha frihetha frihet somfrihet som innholdmen frihet betyrfrihet betyr ikkebetyr ikke atikke at manat man skalman skal gåskal gå pågå på feilpå feil sidefeil side avside av gatendet kan ikke eksisterekan ikke eksistere demokratiikke eksistere demokrati uteneksistere demokrati uten bestemtedemokrati uten bestemte reglerde kan ha frihetkan ha frihet somha frihet som innholdmen frihet betyr ikkefrihet betyr ikke atbetyr ikke at manikke at man skalat man skal gåman skal gå påskal gå på feilgå på feil sidepå feil side avfeil side av gatendet kan ikke eksistere demokratikan ikke eksistere demokrati utenikke eksistere demokrati uten bestemteeksistere demokrati uten bestemte reglerde kan ha frihet somkan ha frihet som innholdmen frihet betyr ikke atfrihet betyr ikke at manbetyr ikke at man skalikke at man skal gåat man skal gå påman skal gå på feilskal gå på feil sidegå på feil side avpå feil side av gaten

Jeg tror vi er inne i en trend som ikke kan snus, på vei mot mer frihet og demokrati - men det kan endre seg. -Al Gore
jeg-tror-vi-er-inne-i-trend-som-ikke-kan-snus-på-vei-mot-mer-frihet-og-demokrati-men-det-kan-endre-seg
De kan ta fra oss vår frihet til å gå i gatene og i moskeene, men vår frihet er ikke tatt fra oss på Internett. -Mulla Krekar
de-kan-ta-fra-oss-vår-frihet-til-å-gå-i-gatene-og-i-moskeene-men-vår-frihet-er-ikke-tatt-fra-oss-på-internett
Dersom frihet betyr noe som helst, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre. -Ytringsfrihet
dersom-frihet-betyr-noe-som-helst-betyr-det-retten-til-å-fortelle-folk-det-ikke-vil-høre
En presse kan være god eller dårlig, men det er ingen tvil om at en presse uten frihet aldri kan bli annet enn dårlig. -Ytringsfrihet
en-presse-kan-være-god-eller-dårlig-men-det-er-ingen-tvil-om-at-presse-uten-frihet-aldri-kan-bli-annet-enn-dårlig
Jeg liker at en mann dominerer meg så lenge forholdet varer. Frihet for meg betyr frihet til å velge hvem jeg vil være slave for. -Melina Mercouri
jeg-liker-at-mann-dominerer-meg-så-lenge-forholdet-varer-frihet-for-meg-betyr-frihet-til-å-velge-hvem-jeg-vil-være-slave-for
Velg side! Velg alltid side! Noen ganger tar du feil - men den som nekter å velge side, vil alltid ta feil. -Robert A. Heinlein
velg-side-velg-alltid-side-noen-ganger-tar-du-feil-men-den-som-nekter-å-velge-side-vil-alltid-ta-feil