Det kan finnes fred uten glede, og glede uten fred, men de to sammen skaper lykke.


det-kan-finnes-fred-uten-glede-og-glede-uten-fred-men-to-sammen-skaper-lykke
freddetkanfinnesfredutengledeoggledefredmentosammenskaperlykkedet kankan finnesfinnes fredfred utenuten gledeog gledeglede utenuten fredmen desammen skaperskaper lykkedet kan finneskan finnes fredfinnes fred utenfred uten gledeog glede utenglede uten fredde to sammensammen skaper lykkedet kan finnes fredkan finnes fred utenfinnes fred uten gledeog glede uten fredmen de to sammende to sammen skaperdet kan finnes fred utenkan finnes fred uten gledemen de to sammen skaperde to sammen skaper lykke

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Det som blir skrevet uten anstrengelse, blir som regel lest uten glede. -Skrive
det-som-blir-skrevet-uten-anstrengelse-blir-som-regel-lest-uten-glede
Himmelen skjenke oss sin fred, men ikke fred med kongen av Ungarn! -William Shakespeare
himmelen-skjenke-oss-fred-men-ikke-fred-med-kongen-av-ungarn
Intelligens er ingenting uten glede. -Intelligens
intelligens-er-ingenting-uten-glede
Det er ingen vei til fred. Fred er veien. -A. J. Muste
det-er-ingen-vei-til-fred-fred-er-veien
Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. -Menneskeverd
skaper-vi-menneskeverd-skaper-vi-fred