Det hyggelige med julen er at alle blir oppmerksomme på at man har mange å være glad i.


det-hyggelige-med-julen-er-at-alle-blir-oppmerksomme-på-at-man-har-mange-å-være-glad-i
juldethyggeligemedjuleneratallebliroppmerksommemanharmangeværegladdet hyggeligehyggelige medmed julenjulen erer atat allealle blirblir oppmerksommeoppmerksomme påpå atat manman harhar mangemange åå værevære gladglad idet hyggelige medhyggelige med julenmed julen erjulen er ater at alleat alle bliralle blir oppmerksommeblir oppmerksomme påoppmerksomme på atpå at manat man harman har mangehar mange åmange å væreå være gladvære glad idet hyggelige med julenhyggelige med julen ermed julen er atjulen er at alleer at alle blirat alle blir oppmerksommealle blir oppmerksomme påblir oppmerksomme på atoppmerksomme på at manpå at man harat man har mangeman har mange åhar mange å væremange å være gladå være glad idet hyggelige med julen erhyggelige med julen er atmed julen er at allejulen er at alle blirer at alle blir oppmerksommeat alle blir oppmerksomme påalle blir oppmerksomme på atblir oppmerksomme på at manoppmerksomme på at man harpå at man har mangeat man har mange åman har mange å værehar mange å være gladmange å være glad i

Kan man være glad for lite, har man mye å være glad for. -Ukjent
kan-man-være-glad-for-lite-har-man-mye-å-være-glad-for
I julen blir mange kirkegjengere fornærmet over at presten ikke husker dem fra forrige jul. -Jul
i-julen-blir-mange-kirkegjengere-fornærmet-over-at-presten-ikke-husker-dem-fra-forrige-jul
Når man ser personlig stil, blir man både forundret og glad. Man ventet å møte en forfatter, og så finner man et menneske. -Forfatter
når-man-personlig-stil-blir-man-bå-forundret-og-glad-man-ventet-å-møte-forfatter-og-så-finner-man-et-menneske
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Julen er nødvendig. Det må minst være én dag i året hvor vi blir minnet om at vi er her for noe annet enn bare oss selv. -Jul
julen-er-nødvendig-det-må-minst-være-én-dag-i-året-hvor-vi-blir-minnet-om-at-vi-er-her-for-noe-annet-enn-bare-oss-selv