Det hjertet ikke er fullt av, løper munnen over med - denne setningen har jeg oftere funnet å være riktig enn den motsatte.


det-hjertet-ikke-er-fullt-av-løper-munnen-over-med-denne-setningen-har-jeg-oftere-funnet-å-være-riktig-enn-den-motsatte
munndethjertetikkeerfulltavløpermunnenovermeddennesetningenharjegofterefunnetværeriktigenndenmotsattedet hjertethjertet ikkeikke erer fulltfullt avløper munnenmunnen overover medmeddennedenne setningensetningen harhar jegjeg oftereoftere funnetfunnet åå værevære riktigriktig ennenn denden motsattedet hjertet ikkehjertet ikke erikke er fullter fullt avløper munnen overmunnen over medover meddenne setningendenne setningen harsetningen har jeghar jeg ofterejeg oftere funnetoftere funnet åfunnet å væreå være riktigvære riktig ennriktig enn denenn den motsattedet hjertet ikke erhjertet ikke er fulltikke er fullt avløper munnen over medmunnen over meddenne setningen hardenne setningen har jegsetningen har jeg ofterehar jeg oftere funnetjeg oftere funnet åoftere funnet å værefunnet å være riktigå være riktig ennvære riktig enn denriktig enn den motsattedet hjertet ikke er fullthjertet ikke er fullt avløper munnen over meddenne setningen har jegdenne setningen har jeg ofteresetningen har jeg oftere funnethar jeg oftere funnet åjeg oftere funnet å væreoftere funnet å være riktigfunnet å være riktig ennå være riktig enn denvære riktig enn den motsatte

Det hjertet er fullt av, renner munnen over med. -Hjerte
det-hjertet-er-fullt-av-renner-munnen-over-med
Personlig har jeg funnet ut at det er ting som er atskillig hyggeligere her i livet enn å gå rundt og være prektig. -Eva Marie Solheim
personlig-har-jeg-funnet-ut-at-det-er-ting-som-er-atskillig-hyggeligere-her-i-livet-enn-å-gå-rundt-og-være-prektig
Si ikke: «Jeg har funnet sannheten,» men heller: «Jeg har funnet en sannhet.» -Sannhet
si-ikke-jeg-har-funnet-sannheten-men-heller-jeg-har-funnet-sannhet
Folk blir som regel lettere overbevist av grunner de selv har funnet, enn av dem andre har funnet. -Blaise Pascal
folk-blir-som-regel-lettere-overbevist-av-grunner-selv-har-funnet-enn-av-dem-andre-har-funnet
Man kan bare se riktig med hjertet. Det vesentligste er usynlig for øyet. -Antoine de Saint-Exupéry
man-kan-bare-se-riktig-med-hjertet-det-vesentligste-er-usynlig-for-øyet
En trofast venn er et sterkt forsvar, og den som har funnet en slik, har funnet en skatt. -Venn
en-trofast-venn-er-et-sterkt-forsvar-og-den-som-har-funnet-slik-har-funnet-skatt