Det hersker ingen tvil om at løgnen er den dypeste, sykdomsskapende kraft. Løgnens fremste og nærmeste, umiddelbart synlige oppgave er å skjule sannheten om oss selv for oss selv.


det-hersker-ingen-tvil-om-at-løgnen-er-den-dypeste-sykdomsskapende-kraft-løgnens-fremste-og-nærmeste-umiddelbart-synlige-oppgave-er-å-skjule
løgndetherskeringentvilomatløgnenerdendypestesykdomsskapendekraftløgnensfremsteognærmesteumiddelbartsynligeoppgaveskjulesannhetenossselvforselvdet herskerhersker ingeningen tviltvil omom atat løgnenløgnen erer denden dypestesykdomsskapende kraftløgnens fremstefremste ogog nærmesteumiddelbart synligesynlige oppgaveoppgave erer åå skjuleskjule sannhetensannheten omom ossoss selvselv foross selvdet hersker ingenhersker ingen tvilingen tvil omtvil om atom at løgnenat løgnen erløgnen er dener den dypesteløgnens fremste ogfremste og nærmesteumiddelbart synlige oppgavesynlige oppgave eroppgave er åer å skjuleå skjule sannhetenskjule sannheten omsannheten om ossom oss selvoss selv forselv for ossfor oss selv

Sannheten om andre synes oss mer enkel enn sannheten om oss selv. -Sannhet
sannheten-om-andre-synes-oss-mer-enkel-enn-sannheten-om-oss-selv
Det er noe deilig med selvbebreidelsen. Når vi bebreider oss selv, føler vi at ingen andre har rett til å bebreide oss. -Oscar Wilde
det-er-noe-deilig-med-selvbebreidelsen-når-vi-bebreider-oss-selv-føler-vi-at-ingen-andre-har-rett-til-å-bebreide-oss
Sannheten er uten tvil vakker, men det er også løgnen. -Sannhet
sannheten-er-uten-tvil-vakker-men-det-er-også-løgnen
Det er vår natur å gjenta oss selv, ja gjenta oss selv. Den er en del av vårt repertoir, gjentagelsen er førstefiolinen i vårt personlige orkester. -Gjentakelse
det-er-vår-natur-å-gjenta-oss-selv-ja-gjenta-oss-selv-den-er-del-av-vårt-repertoir-gjentagelsen-er-førstefiolinen-i-vårt-personlige-orkester