Det hender at vi plutselig får vite hva vi engang har betydd for andre, men sjelden får vi vite det i tide.


det-hender-at-vi-plutselig-får-vite-hva-vi-engang-har-betydd-for-andre-men-sjelden-får-vi-vite-det-i-tide
aksel sandemosedethenderatviplutseligfårvitehvaengangharbetyddforandremensjeldendettidedet henderhender atat vivi plutseligplutselig fårfår vitevite hvahva vivi engangengang harhar betyddbetydd formen sjeldensjelden fårfår vivi vitevite detdet ii tidedet hender athender at viat vi plutseligvi plutselig fårplutselig får vitefår vite hvavite hva vihva vi engangvi engang harengang har betyddhar betydd forbetydd for andremen sjelden fårsjelden får vifår vi vitevi vite detvite det idet i tidedet hender at vihender at vi plutseligat vi plutselig fårvi plutselig får viteplutselig får vite hvafår vite hva vivite hva vi enganghva vi engang harvi engang har betyddengang har betydd forhar betydd for andremen sjelden får visjelden får vi vitefår vi vite detvi vite det ivite det i tidedet hender at vi plutselighender at vi plutselig fårat vi plutselig får vitevi plutselig får vite hvaplutselig får vite hva vifår vite hva vi engangvite hva vi engang harhva vi engang har betyddvi engang har betydd forengang har betydd for andremen sjelden får vi vitesjelden får vi vite detfår vi vite det ivi vite det i tide

I politikken er det viktig å vite når det er på tide å trekke seg tilbake. -Politikk
i-politikken-er-det-viktig-å-vite-når-det-er-på-tide-å-trekke-seg-tilbake
Du kan ikke vite hva som er nok uten å vite hva som er mer enn nok. -Nok
du-kan-ikke-vite-hva-som-er-nok-uten-å-vite-hva-som-er-mer-enn-nok
«Skrik» av Munch blir ikke bedre om du får vite navnet på ham som skriker. -Kunst
skrik-av-munch-blir-ikke-bedre-om-du-får-vite-navnet-på-ham-som-skriker
Hva er kultur? Å vite hva som er viktig, og å vite hva som er viktig å vite. -Kultur
hva-er-kultur-Å-vite-hva-som-er-viktig-og-å-vite-hva-som-er-viktig-å-vite