Det har jeg litt glede av, men jeg slipper dem aldri inn, folk som tror på det evige liv er ikke rasjonelle, en vet aldri hva de kan finne på.


det-har-jeg-litt-glede-av-men-jeg-slipper-dem-aldri-inn-folk-som-tror-på-det-evige-liv-er-ikke-rasjonelle-vet-aldri-hva-kan-finne-på
livet etter dettedetharjeglittgledeavmenslipperdemaldriinnfolksomtrordetevigeliverikkerasjonellevethvakanfinnedet harhar jegjeg littlitt gledeglede avmen jegjeg slipperslipper demdem aldrialdri innfolk somsom trorpå detdet evigeevige livliv erer ikkeikke rasjonelleen vetvet aldrialdri hvahva dede kankan finnefinne pådet har jeghar jeg littjeg litt gledelitt glede avmen jeg slipperjeg slipper demslipper dem aldridem aldri innfolk som trorsom tror påtror på detpå det evigedet evige livevige liv erliv er ikkeer ikke rasjonelleen vet aldrivet aldri hvaaldri hva dehva de kande kan finnekan finne pådet har jeg litthar jeg litt gledejeg litt glede avmen jeg slipper demjeg slipper dem aldrislipper dem aldri innfolk som tror påsom tror på dettror på det evigepå det evige livdet evige liv erevige liv er ikkeliv er ikke rasjonelleen vet aldri hvavet aldri hva dealdri hva de kanhva de kan finnede kan finne pådet har jeg litt gledehar jeg litt glede avmen jeg slipper dem aldrijeg slipper dem aldri innfolk som tror på detsom tror på det evigetror på det evige livpå det evige liv erdet evige liv er ikkeevige liv er ikke rasjonelleen vet aldri hva devet aldri hva de kanaldri hva de kan finnehva de kan finne på

Jeg tror vi er tjent med å ha politikere som er som folk flest. Og jeg tror ikke på A4-perfekte mennesker som aldri har gjort en feil. -Politiker
jeg-tror-vi-er-tjent-med-å-politikere-som-er-som-folk-flest-og-jeg-tror-ikke-på-a4-perfekte-mennesker-som-aldri-har-gjort-feil
Jeg har det med venner som med bøker. Jeg vil vite hvor jeg kan finne dem, men jeg bruker dem sjelden. -Ralph Waldo Emerson
jeg-har-det-med-venner-som-med-bøker-jeg-vil-vite-hvor-jeg-kan-finne-dem-men-jeg-bruker-dem-sjelden
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg har brukt mye tid på å unngå å få stillinger. Det er utrolig hva folk tror jeg kan. -Arbeid
jeg-har-brukt-mye-tid-på-å-unngå-å-få-stillinger-det-er-utrolig-hva-folk-tror-jeg-kan