Det gjør meg ikke lykkelig å forlate deg, men det er ikke nødvendig å være lykkelig for å begynne om igjen.


det-gjør-meg-ikke-lykkelig-å-forlate-deg-men-det-er-ikke-nødvendig-å-være-lykkelig-for-å-begynne-om-igjen
skilsmissedetgjørmegikkelykkeligforlatedegmendeternødvendigværeforbegynneomigjendet gjørgjør megmeg ikkeikke lykkeliglykkelig åå forlateforlate degmen detdet erer ikkeikke nødvendignødvendig åå værevære lykkeliglykkelig forå begynnebegynne omom igjendet gjør meggjør meg ikkemeg ikke lykkeligikke lykkelig ålykkelig å forlateå forlate degmen det erdet er ikkeer ikke nødvendigikke nødvendig ånødvendig å væreå være lykkeligvære lykkelig forlykkelig for åfor å begynneå begynne ombegynne om igjendet gjør meg ikkegjør meg ikke lykkeligmeg ikke lykkelig åikke lykkelig å forlatelykkelig å forlate degmen det er ikkedet er ikke nødvendiger ikke nødvendig åikke nødvendig å værenødvendig å være lykkeligå være lykkelig forvære lykkelig for ålykkelig for å begynnefor å begynne omå begynne om igjendet gjør meg ikke lykkeliggjør meg ikke lykkelig åmeg ikke lykkelig å forlateikke lykkelig å forlate degmen det er ikke nødvendigdet er ikke nødvendig åer ikke nødvendig å væreikke nødvendig å være lykkelignødvendig å være lykkelig forå være lykkelig for åvære lykkelig for å begynnelykkelig for å begynne omfor å begynne om igjen

Vil du være lykkelig en dag, så drikk deg full. Vil du være lykkelig et år, så gift deg. Vil du være lykkelig resten av ditt liv, så få deg en hage. -Hage
vil-du-være-lykkelig-dag-så-drikk-deg-full-vil-du-være-lykkelig-et-år-så-gift-deg-vil-du-være-lykkelig-resten-av-ditt-liv-så-få-deg-hage
Jeg er glad denne frierflokken er så fornuftig, for det er ikke en av dem som ikke gjør meg lykkelig ved sitt fravær. -William Shakespeare
jeg-er-glad-denne-frierflokken-er-så-fornuftig-for-det-er-ikke-av-dem-som-ikke-gjør-meg-lykkelig-ved-sitt-fravær
Eg er så lykkelig at eg nesten trur eg skal sprengast i bitar. Når eg står opp om morgonen, kjenner eg meg så lykkelig at eg ikkje veit om eg vil komme meg gjennom dagen. -Lykke
eg-er-så-lykkelig-at-eg-nesten-trur-eg-skal-sprengast-i-bitar-når-eg-står-opp-om-morgonen-kjenner-eg-meg-så-lykkelig-at-eg-ikkje-veit-om-eg-vil
Det er aldri for sent å begynne på nytt, aldri for sent å være lykkelig. -Lykke
det-er-aldri-for-sent-å-begynne-på-nytt-aldri-for-sent-å-være-lykkelig