Det finnes virkelig mennesker hvis livsmaksime kan reduseres til dette: «Skjær pent av osten!» Det er deres kategoriske imperativ.


det-finnes-virkelig-mennesker-hvis-livsmaksime-kan-reduseres-til-dette-skjær-pent-av-osten-det-er-deres-kategoriske-imperativ
levereglerdetfinnesvirkeligmenneskerhvislivsmaksimekanreduserestildetteskjærpentavostenerdereskategoriskeimperativdet finnesfinnes virkeligvirkelig menneskermennesker hvishvis livsmaksimelivsmaksime kankan reduseresreduseres tiltil dette«skjær pentpent avdet erer deresderes kategoriskekategoriske imperativdet finnes virkeligfinnes virkelig menneskervirkelig mennesker hvismennesker hvis livsmaksimehvis livsmaksime kanlivsmaksime kan redusereskan reduseres tilreduseres til dette«skjær pent avdet er dereser deres kategoriskederes kategoriske imperativdet finnes virkelig menneskerfinnes virkelig mennesker hvisvirkelig mennesker hvis livsmaksimemennesker hvis livsmaksime kanhvis livsmaksime kan redusereslivsmaksime kan reduseres tilkan reduseres til dettedet er deres kategoriskeer deres kategoriske imperativdet finnes virkelig mennesker hvisfinnes virkelig mennesker hvis livsmaksimevirkelig mennesker hvis livsmaksime kanmennesker hvis livsmaksime kan redusereshvis livsmaksime kan reduseres tillivsmaksime kan reduseres til dettedet er deres kategoriske imperativ

Hva er vitsen med bare å skjære pent av osten og gjøre om og om igjen det vi vet vi kan klare? Nei, strekke seg - prøve på det umulige ... -Utfordring
hva-er-vitsen-med-bare-å-skjære-pent-av-osten-og-gjøre-om-og-om-igjen-det-vi-vet-vi-kan-klare-nei-strekke-seg-prøve-på-det-umulige
Det finnes mennesker hvis eneste aktiva er deres nederlag. -Nederlag
det-finnes-mennesker-hvis-eneste-aktiva-er-deres-nederlag
Det finnes nok av broer, og det er i spennet over fra vår side til deres, vi kan møtes, henge over rekkverket og se på utsikten sammen. -Kvinner og menn
det-finnes-nok-av-broer-og-det-er-i-spennet-over-fra-vår-side-til-deres-vi-kan-møtes-henge-over-rekkverket-og-se-på-utsikten-sammen
Det finnes flere mennesker som vil bli elsket enn det finnes mennesker som er villige til å elske. -Elske
det-finnes-flere-mennesker-som-vil-bli-elsket-enn-det-finnes-mennesker-som-er-villige-til-å-elske
Hvis det virkelig finnes så mye hat i verden, hvordan skal man da forklare befolkningseksplosjonen? -Hat
hvis-det-virkelig-finnes-så-mye-hat-i-verden-hvordan-skal-man-da-forklare-befolkningseksplosjonen