Det finnes tre slags mennesker i denne verden: de som får ting til å skje, de som ser på at det skjer og de som lurer på hva som skjedde.


det-finnes-tre-slags-mennesker-i-denne-verden-som-får-ting-til-å-skje-som-på-at-det-skjer-og-som-lurer-på-hva-som-skjedde
menneskedetfinnestreslagsmenneskerdenneverdensomfårtingtilskjeatdetskjeroglurerhvaskjeddedet finnesfinnes tretre slagsslags menneskermennesker ii dennedenne verdende somsom fårfår tingting tiltil åå skjede somsom serpå atat detdet skjerskjer ogog dede somsom lurerlurer påpå hvahva somsom skjeddedet finnes trefinnes tre slagstre slags menneskerslags mennesker imennesker i dennei denne verdende som fårsom får tingfår ting tilting til åtil å skjede som sersom ser påser på atpå at detat det skjerdet skjer ogskjer og deog de somde som lurersom lurer pålurer på hvapå hva somhva som skjeddedet finnes tre slagsfinnes tre slags menneskertre slags mennesker islags mennesker i dennemennesker i denne verdende som får tingsom får ting tilfår ting til åting til å skjede som ser påsom ser på atser på at detpå at det skjerat det skjer ogdet skjer og deskjer og de somog de som lurerde som lurer påsom lurer på hvalurer på hva sompå hva som skjeddedet finnes tre slags menneskerfinnes tre slags mennesker itre slags mennesker i denneslags mennesker i denne verdende som får ting tilsom får ting til åfår ting til å skjede som ser på atsom ser på at detser på at det skjerpå at det skjer ogat det skjer og dedet skjer og de somskjer og de som lurerog de som lurer påde som lurer på hvasom lurer på hva somlurer på hva som skjedde

Det finnes to slags uinteresserte mennesker: De som ikke interesserer seg for noen ting - og de som interesserer seg for hva som helst. -Christian Askø Næss
det-finnes-to-slags-uinteresserte-mennesker-de-som-ikke-interesserer-seg-for-noen-ting-og-som-interesserer-seg-for-hva-som-helst
Det fins to typer mennesker i denne verden: De som tror det fins to typer mennesker i denne verden, og de som er smarte nok til å vite bedre. -Menneske
det-fins-to-typer-mennesker-i-denne-verden-de-som-tror-det-fins-to-typer-mennesker-i-denne-verden-og-som-er-smarte-nok-til-å-vite-bedre
To slags mennesker blir aldri tilfredse. De som søker kunnskap, og de som søker denne verden. -Tilfredshet
to-slags-mennesker-blir-aldri-tilfredse-de-som-søker-kunnskap-og-som-søker-denne-verden
Det finnes bare tre ting i verden som kvinnen ikke forstår: frihet, likhet og brorskap. -Kvinner
det-finnes-bare-tre-ting-i-verden-som-kvinnen-ikke-forstår-frihet-likhet-og-brorskap
Det finnes to slags mennesker - de som deler alt inn i to grupper, og de som ikke gjør det. -Menneske
det-finnes-to-slags-mennesker-som-deler-alt-inn-i-to-grupper-og-som-ikke-gjør-det
Det finnes to slags mennesker: De som forstår paradokset med Akilles og skilpadden, og de som ikke gjør det. -Matematikk
det-finnes-to-slags-mennesker-de-som-forstår-paradokset-med-akilles-og-skilpadden-og-som-ikke-gjør-det