Det finnes to slags mennesker - de som deler alt inn i to grupper, og de som ikke gjør det.


det-finnes-to-slags-mennesker-som-deler-alt-inn-i-to-grupper-og-som-ikke-gjør-det
menneskedetfinnestoslagsmenneskersomdeleraltinngrupperogikkegjørdetdet finnesslags menneskermenneskerde somsom delerdeler altalt inninn iog dede somsom ikkeikke gjørgjør detfinnes to slagsslags menneskerde somde som delersom deler altdeler alt innalt inn ii to grupperog de somde som ikkesom ikke gjørikke gjør detdet finnes to slagsfinnes to slags menneskerde som delerde som deler altsom deler alt inndeler alt inn iinn i to grupperog de som ikkede som ikke gjørsom ikke gjør detdet finnes to slags menneskerfinnes to slags menneskerde som deler altde som deler alt innsom deler alt inn ialt inn i to grupperog de som ikke gjørde som ikke gjør det

Det finnes to slags mennesker: De som forstår paradokset med Akilles og skilpadden, og de som ikke gjør det. -Matematikk
det-finnes-to-slags-mennesker-de-som-forstår-paradokset-med-akilles-og-skilpadden-og-som-ikke-gjør-det
Når alt kommer til alt, er det bare to slags kvinner, de som sminker seg og de som ikke gjør det. -Oscar Wilde
når-alt-kommer-til-alt-er-det-bare-to-slags-kvinner-som-sminker-seg-og-som-ikke-gjør-det
Det finnes to slags advokater: de som klistrer julemerker på inkassobrevene, og de som ikke gjør det. -Ukjent
det-finnes-to-slags-advokater-som-klistrer-julemerker-på-inkassobrevene-og-som-ikke-gjør-det
Det finnes tre slags mennesker i denne verden: de som får ting til å skje, de som ser på at det skjer og de som lurer på hva som skjedde. -Menneske
det-finnes-tre-slags-mennesker-i-denne-verden-som-får-ting-til-å-skje-som-på-at-det-skjer-og-som-lurer-på-hva-som-skjedde
Det finnes to slags uinteresserte mennesker: De som ikke interesserer seg for noen ting - og de som interesserer seg for hva som helst. -Christian Askø Næss
det-finnes-to-slags-uinteresserte-mennesker-de-som-ikke-interesserer-seg-for-noen-ting-og-som-interesserer-seg-for-hva-som-helst