Det finnes så mye godt i den verste av oss, og så mye vondt i den beste av oss, at det ikke sømmer seg for noen av oss å snakke om resten av oss.


det-finnes-så-mye-godt-i-den-verste-av-oss-og-så-mye-vondt-i-den-beste-av-oss-at-det-ikke-sømmer-seg-for-noen-av-oss-å-snakke-om-resten-av-oss
ukjentdetfinnesmyegodtdenversteavossogvondtbesteatdetikkesømmersegfornoenosssnakkeomrestenossdet finnesfinnes såså myemye godtgodt ii denden versteverste avav ossog såså myemye vondtvondt ii denden bestebeste avav ossat detdet ikkeikke sømmersømmer segseg fornoen avav ossoss åå snakkesnakke omom restenresten avav ossdet finnes såfinnes så myeså mye godtmye godt igodt i deni den versteden verste avverste av ossog så myeså mye vondtmye vondt ivondt i deni den besteden beste avbeste av ossat det ikkedet ikke sømmerikke sømmer segsømmer seg forseg for noenfor noen avnoen av ossav oss åoss å snakkeå snakke omsnakke om restenom resten avresten av ossdet finnes så myefinnes så mye godtså mye godt imye godt i dengodt i den verstei den verste avden verste av ossog så mye vondtså mye vondt imye vondt i denvondt i den bestei den beste avden beste av ossat det ikke sømmerdet ikke sømmer segikke sømmer seg forsømmer seg for noenseg for noen avfor noen av ossnoen av oss åav oss å snakkeoss å snakke omå snakke om restensnakke om resten avom resten av ossdet finnes så mye godtfinnes så mye godt iså mye godt i denmye godt i den verstegodt i den verste avi den verste av ossog så mye vondt iså mye vondt i denmye vondt i den bestevondt i den beste avi den beste av ossat det ikke sømmer segdet ikke sømmer seg forikke sømmer seg for noensømmer seg for noen avseg for noen av ossfor noen av oss ånoen av oss å snakkeav oss å snakke omoss å snakke om restenå snakke om resten avsnakke om resten av oss

Det kan sies mye pent om den moderne journalistikk. Ved å fortelle oss hva uopplyste mennesker mener, holder den oss orientert om uvitenheten i samfunnet. -Oscar Wilde
det-kan-sies-mye-pent-om-den-moderne-journalistikk-ved-å-fortelle-oss-hva-uopplyste-mennesker-mener-holder-den-oss-orientert-om-uvitenheten-i
Den beste måten vi kan venne oss til å like det arbeidet vi har på, er å forestille oss hvordan livet ville arte seg uten. -Ukjent
den-beste-måten-vi-kan-venne-oss-til-å-like-det-arbeidet-vi-har-på-er-å-forestille-oss-hvordan-livet-ville-arte-seg-uten
Kjærligheten kommer til oss uten noe forvarsel, og når den først er gitt oss, kan den aldri tas fra oss. Det må vi huske. -Linda Olsson
kjærligheten-kommer-til-oss-uten-noe-forvarsel-og-når-den-først-er-gitt-oss-kan-den-aldri-tas-fra-oss-det-må-vi-huske
Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik. -Guds kjærlighet
gud-elsker-oss-slik-som-vi-er-men-han-elsker-oss-for-mye-til-å-oss-være-slik
La oss elske den neste timen, la oss skynde oss og nyte vår tid. -Nået
la-oss-elske-den-neste-timen-oss-skynde-oss-og-nyte-vår-tid
Den beste regjering er den som lærer oss å regjere oss selv. -Regjering
den-beste-regjering-er-den-som-lærer-oss-å-regjere-oss-selv