Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg.


det-finnes-noe-som-hjelper-mot-ensomhet-det-er-vennskap-det-trenger-gjennom-alle-murer-og-når-fram-til-det-mest-ensomme-hjerte-bare-det-åpner-seg
reinhold schneiderdetfinnesnoesomhjelpermotensomhetdetervennskaptrengergjennomallemurerognårframtilmestensommehjertebareåpnersegdet finnesfinnes noenoe somsom hjelperhjelper motmot ensomhetdet erer vennskapdet trengertrenger gjennomgjennom allealle murermurer ogog nårnår framfram tiltil detdet mestmest ensommeensomme hjertebare detdet åpneråpner segdet finnes noefinnes noe somnoe som hjelpersom hjelper mothjelper mot ensomhetdet er vennskapdet trenger gjennomtrenger gjennom allegjennom alle mureralle murer ogmurer og nårog når framnår fram tilfram til dettil det mestdet mest ensommemest ensomme hjertebare det åpnerdet åpner segdet finnes noe somfinnes noe som hjelpernoe som hjelper motsom hjelper mot ensomhetdet trenger gjennom alletrenger gjennom alle murergjennom alle murer ogalle murer og nårmurer og når framog når fram tilnår fram til detfram til det mesttil det mest ensommedet mest ensomme hjertebare det åpner segdet finnes noe som hjelperfinnes noe som hjelper motnoe som hjelper mot ensomhetdet trenger gjennom alle murertrenger gjennom alle murer oggjennom alle murer og nåralle murer og når frammurer og når fram tilog når fram til detnår fram til det mestfram til det mest ensommetil det mest ensomme hjerte

Det finnes ikke noe som heter mot. Det finnes bare grader av frykt. -John Wainwright
det-finnes-ikke-noe-som-heter-mot-det-finnes-bare-grader-av-frykt
Jeg trenger en søyle av trygghet til å lene meg mot gjennom livet. Jeg trenger det, skjønner du, for det er så værhardt å leve! -Ragnhild Bakke Waale
jeg-trenger-søyle-av-trygghet-til-å-lene-meg-mot-gjennom-livet-jeg-trenger-det-skjønner-du-for-det-er-så-værhardt-å-leve
Det finnes mennesker som har så lite mot til å hevde noe at de ikke engang drister seg til å si at vinden er kald i dag, uten at de har hørt andre si det først. -Selvtillit
det-finnes-mennesker-som-har-så-lite-mot-til-å-hevde-noe-at-ikke-engang-drister-seg-til-å-at-vinden-er-kald-i-dag-uten-at-har-hørt-andre-det
Noe mykner, noe springer fram, når jeg ser inn i øynene til en søster og ser et hjerte som forstår. -Søster
noe-mykner-noe-springer-fram-når-jeg-inn-i-øynene-til-søster-og-et-hjerte-som-forstår
Nei er det vanskeligste svaret i verden, og nettopp derfor er det også det kjærligste, og det som krever mest omtanke, mest engasjement, mest ærlighet og størst mot. -Jesper Juul
nei-er-det-vanskeligste-svaret-i-verden-og-nettopp-derfor-er-det-også-det-kjærligste-og-det-som-krever-mest-omtanke-mest-engasjement-mest-ærlighet
Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige