Det finnes ingen venn som en søster, i rolig eller stormfullt vær, som oppmuntrer på den kjedsommelige veien ... som gir styrke mens man står.


det-finnes-ingen-venn-som-søster-i-rolig-eller-stormfullt-vær-som-oppmuntrer-på-den-kjedsommelige-veien-som-gir-styrke-mens-man-står
søsterdetfinnesingenvennsomsøsterroligellerstormfulltværoppmuntrerdenkjedsommeligeveiengirstyrkemensmanstårdet finnesfinnes ingeningen vennvenn somsom enen søsteri roligrolig ellereller stormfulltstormfullt værsom oppmuntreroppmuntrer påpå denden kjedsommeligekjedsommelige veienveiensomsom girgir styrkestyrke mensmens manman stårdet finnes ingenfinnes ingen venningen venn somvenn som ensom en søsteri rolig ellerrolig eller stormfullteller stormfullt værsom oppmuntrer påoppmuntrer på denpå den kjedsommeligeden kjedsommelige veienkjedsommelige veienveien somsom girsom gir styrkegir styrke mensstyrke mens manmens man stårdet finnes ingen vennfinnes ingen venn somingen venn som envenn som en søsteri rolig eller stormfulltrolig eller stormfullt værsom oppmuntrer på denoppmuntrer på den kjedsommeligepå den kjedsommelige veienden kjedsommelige veienkjedsommelige veien somveien som girsom gir styrkesom gir styrke mensgir styrke mens manstyrke mens man stårdet finnes ingen venn somfinnes ingen venn som eningen venn som en søsteri rolig eller stormfullt værsom oppmuntrer på den kjedsommeligeoppmuntrer på den kjedsommelige veienpå den kjedsommelige veienden kjedsommelige veien somkjedsommelige veien som girveien som gir styrkesom gir styrke menssom gir styrke mens mangir styrke mens man står

Og det e ingen her som veit nå meire om i morra enn ei melding om stabilt og rolig vær Det einaste vi veit e nu og her -Nået
og-det-e-ingen-her-som-veit-nå-meire-om-i-morra-enn-ei-melding-om-stabilt-og-rolig-vær-det-einaste-vi-veit-e-nu-og-her
Hudfarge gir ingen fortrinn, det er den gudfryktige som står fremst. -Hadith
hudfarge-gir-ingen-fortrinn-det-er-den-gudfryktige-som-står-fremst
Vær så snill og slå av. Det er så pinlig når man ikke er der - som å høre Fadervår mens du spiller canasta. -Konge og kongelige
vær-så-snill-og-slå-av-det-er-så-pinlig-når-man-ikke-er-der-som-å-høre-fadervår-mens-du-spiller-canasta
Det er det som er så fantastisk med vennlighet: Du føler deg bra. Uansett om det er du som gir den eller du som får den. -Vennlighet
det-er-det-som-er-så-fantastisk-med-vennlighet-du-føler-deg-bra-uansett-om-det-er-du-som-gir-den-eller-du-som-får-den