Det finnes ikke noe så rabiat som en mislykket kunstner. Den indre kraft og spenstighet er der fremdeles; men når den ikke får utløp, imploderer den som en diger, sort promp av raseri som røklegger alle sjelens indre vinduer. Hvor redselsfulle vellykkete kunstnere enn kan være, finnes det ikke noe mer grusomt og forfengelig enn en mislykket kunstner.


det-finnes-ikke-noe-så-rabiat-som-mislykket-kunstner-den-indre-kraft-og-spenstighet-er-der-fremdeles-men-når-den-ikke-får-utløp-imploderer-den
kunstnerdetfinnesikkenoerabiatsommislykketkunstnerdenindrekraftogspenstigheterderfremdelesmennårdenfårutløpimplodererdigersortprompavraserirøkleggerallesjelensvinduerhvorredselsfullevellykketekunstnereennkanværedetmergrusomtforfengeligdet finnesfinnes ikkeikke noenoe såså rabiatrabiat somsom enen mislykketmislykket kunstnerden indreindre kraftkraft ogog spenstighetspenstighet erer derder fremdelesmen nårnår denden ikkeikke fårfår utløpimploderer denden somsom enen digersort promppromp avav raseriraseri somsom røkleggerrøklegger allealle sjelenssjelens indreindre vinduerredselsfulle vellykketevellykkete kunstnerekunstnere ennenn kankan værefinnes detdet ikkeikke noenoe mermer grusomtgrusomt ogog forfengeligforfengelig ennenn enen mislykketmislykket kunstnerdet finnes ikkefinnes ikke noeikke noe sånoe så rabiatså rabiat somrabiat som ensom en mislykketen mislykket kunstnerden indre kraftindre kraft ogkraft og spenstighetog spenstighet erspenstighet er derer der fremdelesmen når dennår den ikkeden ikke fårikke får utløpimploderer den somden som ensom en digersort promp avpromp av raseriav raseri somraseri som røkleggersom røklegger allerøklegger alle sjelensalle sjelens indresjelens indre vinduerhvor redselsfulle vellykketeredselsfulle vellykkete kunstnerevellykkete kunstnere ennkunstnere enn kanenn kan værefinnes det ikkedet ikke noeikke noe mernoe mer grusomtmer grusomt oggrusomt og forfengeligog forfengelig ennforfengelig enn enenn en mislykketen mislykket kunstner

Det finnes visstnok noe som er bedre enn sex, og sikkert også noe som er verre. Men det finnes ikke noe lignende. -Sex og erotikk
det-finnes-visstnok-noe-som-er-bedre-enn-sex-og-sikkert-også-noe-som-er-verre-men-det-finnes-ikke-noe-lignende
Det finnes to måter å få indre fred på. Den ene er aldri å gjøre noe man angrer - den andre er aldri å angre på noe man gjør. -August Strindberg
det-finnes-to-måter-å-få-indre-fred-på-den-ene-er-aldri-å-gjøre-noe-man-angrer-den-andre-er-aldri-å-angre-på-noe-man-gjør
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har. -Fornuft
ingenting-er-mer-rettferdig-fordelt-enn-den-sunne-fornuft-det-finnes-ikke-noen-som-synes-at-trenger-mer-av-den-enn-allerede-har
Egentlig finnes det ikke noe som heter kunst. Det finnes bare kunstnere. -Kunst
egentlig-finnes-det-ikke-noe-som-heter-kunst-det-finnes-bare-kunstnere