Det finnes ikke noe mer jordisk - og dermed ikke noe som mer strekker seg ut over det jordiske - enn det å være mor. Ved fødselens smerte plantes et nytt skimmer av håp, og dermed nye muligheter for lykke inn i vårt jordiske støv.


det-finnes-ikke-noe-mer-jordisk-og-dermed-ikke-noe-som-mer-strekker-seg-ut-over-det-jordiske-enn-det-å-være-mor-ved-fødselens-smerte-plantes
morskapdetfinnesikkenoemerjordiskogdermedsomstrekkersegutoverdetjordiskeennværemorvedfødselenssmerteplantesetnyttskimmeravhåpnyemuligheterforlykkeinnvårtstøvdet finnesfinnes ikkeikke noenoe mermer jordiskjordiskogog dermeddermed ikkeikke noenoe somsom mermer strekkerstrekker segseg utut overover detdet jordiskejordiskeennenn detdet åå værevære morved fødselensfødselens smertesmerte plantesplantes etet nyttnytt skimmerskimmer avav håpog dermeddermed nyenye mulighetermuligheter forlykke inninn ii vårtvårt jordiskejordiske støvdet finnes ikkefinnes ikke noeikke noe mernoe mer jordiskmer jordiskog dermedog dermed ikkedermed ikke noeikke noe somnoe som mersom mer strekkermer strekker segstrekker seg utseg ut overut over detover det jordiskedet jordiskeenn detenn det ådet å væreå være morved fødselens smertefødselens smerte plantessmerte plantes etplantes et nyttet nytt skimmernytt skimmer avskimmer av håpog dermed nyedermed nye muligheternye muligheter formuligheter for lykkefor lykke innlykke inn iinn i vårti vårt jordiskevårt jordiske støv

Det finnes ikke noe mer løgnaktig enn en dagbok. -Pia Juul
det-finnes-ikke-noe-mer-løgnaktig-enn-dagbok
Det finnes ikke noe ønske mer naturlig enn ønsket om å vite. -Michel de Montaigne
det-finnes-ikke-noe-ønske-mer-naturlig-enn-ønsket-om-å-vite
Det finnes ikke noe mer ekte kunstnerisk enn å elske mennesker. -Kunst
det-finnes-ikke-noe-mer-ekte-kunstnerisk-enn-å-elske-mennesker
Det finnes visstnok noe som er bedre enn sex, og sikkert også noe som er verre. Men det finnes ikke noe lignende. -Sex og erotikk
det-finnes-visstnok-noe-som-er-bedre-enn-sex-og-sikkert-også-noe-som-er-verre-men-det-finnes-ikke-noe-lignende