Det finnes ikke et mer tiltalende syn i verden enn en vakker kvinne i ferd med å lage middag for den hun elsker.


det-finnes-ikke-et-mer-tiltalende-syn-i-verden-enn-vakker-kvinne-i-ferd-med-å-lage-middag-for-den-hun-elsker
thomas wolfedetfinnesikkeetmertiltalendesynverdenennvakkerkvinneferdmedlagemiddagfordenhunelskerdet finnesfinnes ikkeikke etet mermer tiltalendetiltalende synsyn ii verdenverden ennenn enen vakkervakker kvinnekvinne ii ferdferd medmed åå lagelage middagmiddag forden hunhun elskerdet finnes ikkefinnes ikke etikke et meret mer tiltalendemer tiltalende syntiltalende syn isyn i verdeni verden ennverden enn enenn en vakkeren vakker kvinnevakker kvinne ikvinne i ferdi ferd medferd med åmed å lageå lage middaglage middag formiddag for denfor den hunden hun elskerdet finnes ikke etfinnes ikke et merikke et mer tiltalendeet mer tiltalende synmer tiltalende syn itiltalende syn i verdensyn i verden enni verden enn enverden enn en vakkerenn en vakker kvinneen vakker kvinne ivakker kvinne i ferdkvinne i ferd medi ferd med åferd med å lagemed å lage middagå lage middag forlage middag for denmiddag for den hunfor den hun elskerdet finnes ikke et merfinnes ikke et mer tiltalendeikke et mer tiltalende synet mer tiltalende syn imer tiltalende syn i verdentiltalende syn i verden ennsyn i verden enn eni verden enn en vakkerverden enn en vakker kvinneenn en vakker kvinne ien vakker kvinne i ferdvakker kvinne i ferd medkvinne i ferd med åi ferd med å lageferd med å lage middagmed å lage middag forå lage middag for denlage middag for den hunmiddag for den hun elsker

En kvinne er aldri mer alvorlig enn når hun forteller en millionær at hun elsker ham. -André Gide
en-kvinne-er-aldri-mer-alvorlig-enn-når-hun-forteller-millionær-at-hun-elsker-ham
Det finnes ikke et mer sørgelig syn enn en ung pessimist, bortsett fra en gammel optimist. -Mark Twain
det-finnes-ikke-et-mer-sørgelig-syn-enn-ung-pessimist-bortsett-fra-gammel-optimist
En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
Det finnes en alder hvor en kvinne må være vakker for å bli elsket. Og så kommer den alder hvor hun må være elsket for å være vakker. -Françoise Sagan
det-finnes-alder-hvor-kvinne-må-være-vakker-for-å-bli-elsket-og-så-kommer-den-alder-hvor-hun-må-være-elsket-for-å-være-vakker
En vakker kvinne representerer noe annet enn hva hun er. -Kvinner og utseende
en-vakker-kvinne-representerer-noe-annet-enn-hva-hun-er