Det finnes ektemenn som ville være lykkelige hvis de ble behandlet som fruens hund.


det-finnes-ektemenn-som-ville-være-lykkelige-hvis-ble-behandlet-som-fruens-hund
ektemanndetfinnesektemennsomvilleværelykkeligehvisblebehandletfruenshunddet finnesfinnes ektemennektemenn somsom villeville værevære lykkeligelykkelige hvishvis dede bleble behandletbehandlet somsom fruensfruens hunddet finnes ektemennfinnes ektemenn somektemenn som villesom ville væreville være lykkeligevære lykkelige hvislykkelige hvis dehvis de blede ble behandletble behandlet sombehandlet som fruenssom fruens hunddet finnes ektemenn somfinnes ektemenn som villeektemenn som ville væresom ville være lykkeligeville være lykkelige hvisvære lykkelige hvis delykkelige hvis de blehvis de ble behandletde ble behandlet somble behandlet som fruensbehandlet som fruens hunddet finnes ektemenn som villefinnes ektemenn som ville væreektemenn som ville være lykkeligesom ville være lykkelige hvisville være lykkelige hvis devære lykkelige hvis de blelykkelige hvis de ble behandlethvis de ble behandlet somde ble behandlet som fruensble behandlet som fruens hund

Hvis vi bare ville være lykkelige, ville det ikke være vanskelig å finne lykken. Men vi vil være lykkeligere enn andre. -Lykke
hvis-vi-bare-ville-være-lykkelige-ville-det-ikke-være-vanskelig-å-finne-lykken-men-vi-vil-være-lykkeligere-enn-andre
Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt. -Søren Kierkegaard
hvis-jeg-var-far-og-min-datter-ble-forført-ville-jeg-absolutt-ikke-henne-i-stikken-men-ble-min-sønn-journalist-ville-jeg-anse-han-som-fortapt
Det verste med å være politiker er at alle har en eller annen tragisk historie å fortelle om den gangen de ble urettferdig behandlet. -Politiker
det-verste-med-å-være-politiker-er-at-alle-har-eller-annen-tragisk-historie-å-fortelle-om-den-gangen-ble-urettferdig-behandlet
Hvis du ble tilbudt et par vinger som du aldri kunne ta av, ville du da ta imot eller avslå gaven? -Gave
hvis-du-ble-tilbudt-et-par-vinger-som-du-aldri-kunne-ta-av-ville-du-da-ta-imot-eller-avslå-gaven
Hvis du vil at andre skal være lykkelige, vis medfølelse. Hvis du vil være lykkelig selv, vis medfølelse. -Medfølelse
hvis-du-vil-at-andre-skal-være-lykkelige-vis-medfølelse-hvis-du-vil-være-lykkelig-selv-vis-medfølelse
Hvis vi ikke hadde noen vinter, ville ikke våren vært så deilig; hvis vi ikke av og til møtte motgang, ville gode tider ikke være så velkomne. -Vinter
hvis-vi-ikke-hadde-noen-vinter-ville-ikke-våren-vært-så-deilig-hvis-vi-ikke-av-og-til-møtte-motgang-ville-gode-tider-ikke-være-så-velkomne